Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

General Data Protection Regulation (GDPR)

Wat is GDPR?
 

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze verordening is van kracht sinds 25 mei 2018.

Deze verordening heeft als belangrijkste doelen:
- Uniformiteit te creëren in de privacy wetgeving binnen de EU
- De burgers een betere bescherming te bieden tegen het misbruik van hun persoonsgegevens
- Eenduidigheid te creëren voor internationale organisaties
- Een betere controle te hebben op het respecteren van de privacy van de burgers.

Zie ook onze privacy policy.

 

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer)
 

Als burger heeft u bepaalde rechten wat betreft de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.
Aanvragen met betrekking tot deze rechten kan u sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer) (DPO@favv.be), met in bijlage een scan van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.
Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen.

Als u vindt dat het FAVV uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

 

Privacy Policy

 

Algemeen

Dit beleid beschrijft de manier waarop het FAVV de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft wanneer het FAVV uw persoonsgegevens verwerkt.

Om zijn wettelijke opdrachten te vervullen, moet het FAVV uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het FAVV is zich bewust van het belang de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en gaat deze belangrijke verbintenissen aan inzake de bescherming van persoonsgegevens.Welke gegevens worden verzameld?

Het FAVV ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.


Waarvoor worden gegevens verzameld?

De verwerking van de gegevens dient voor expliciete, gerechtvaardigde en duidelijk vastgestelde doelstellingen.

Deze doeleinden werden meegedeeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van het FAVV, die deze in zijn register heeft opgenomen.Informatie voor de gebruikers

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR : General Data Protection Regulation) licht het FAVV u in over de verwerking van persoonsgegevens die hij uitvoert. Het FAVV deelt u mee:

  • wie de verantwoordelijke van de verwerking is ;
  • met welke doelstelling de gegevens worden verwerkt ;
  • of u verplicht of vrij bent om te antwoorden ;
  • wat de eventuele gevolgen zijn, indien u niet antwoordt ;
  • voor wie de gegevens bestemd zijn ;
  • dat u het recht hebt tot toegang, informatie, wijziging en rechtzetting van uw persoonsgegevens en het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking en hoelang de verwerkte gegevens per type gegevens worden bewaard.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Het FAVV bewaart uw persoonsgegevens enkel voor de periode die nodig is om de verschillende verwerkingsprocessen waarvoor de gegevens werden verzameld, af te handelen en met inachtneming van de geldende regelgeving.


Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Het FAVV waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens door middel van een systeem van versterkte beveiliging waarbij een beroep wordt gedaan op fysieke middelen en informaticatools.


Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) hebt u recht op toegang, informatie, wijziging en rechtzetting van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u hiertoe een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van het FAVV op het mailadres: dpo@favv.be. Bij de mail voegt u een scan van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.

Onder bepaalde voorwaarden kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort. Dat is onder meer het geval voor de verwerkingen van persoonsgegevens die worden beheerd door het FAVV gedurende de periode waarbij de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door het FAVV in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten.Contact

Voor verdere informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het FAVV op het e-mailadres: dpo@favv.be.


Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en beroep bij de rechter in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.beBijwerking van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit beleid kan eventueel worden bijwerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het bijgewerkte beleid zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

 

Vond u deze informatie nuttig?

Answer