Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

HACCP en versoepeld HACCP

Respect van de Hasard analysis critical control points (HACCP)

Het respect van de HACCP houdt in :

 • het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moet worden;
 • het identificeren van de kritische controlepunten in het stadium of de stadia waarin controle essentieel is om een gevaar te voorkomen of te elimineren dan wel tot een aanvaardbaar niveau te reduceren;
 • het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controle punten teneinde te kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar;
 • het vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten,
 • het vaststellen van corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is;
 • het vaststellen van procedures om na te gaan of de maatregelen naar behoren functioneren.
 • het opstellen van documenten en registers, aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf, teneinde aan te tonen dat de maatregelen daadwerkelijk worden toegepast;
 • indien nodig het opstellen van be monstering-en analyseplannen die toelaten zich te verzekeren van de geldigheid van het autocontrolesysteem.

Respect van de versoepeld HACCP

Het respect van light HACCP houdt in, bovenop de goede hygiëne praktijken, volgende principes na te leven:

 • De gevaren, de identificatie van kritische punten en de corrigerende acties mogen vooraf worden vastgelegd in het kader van een gids;
 • De kritische grenzen mogen worden vastgelegd op basis van de betreffende reglementaire normen en/of in af wezigheid van normen, op basis van sensorische waarnemingen en/of van een gids;
 • In verband met de bewakingsprocedures mag de verplichting om registratie van de uitgevoerde controles bij te houde n worden beperkt tot de registraties van non-conformiteiten. Niettemin, moet het geheel der analyseresultaten bewaard worden;
 • De documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem mag worden vervangen door een gids;
 • De registraties van de uitgevoerde controles moeten worden bewaard tot 6 maand na afloop van de minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum of , bij ontstentenis daarvan, gedurende ten minste 6 maand.