Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatie over de voedselketen (VKI) voor de kalveren (runderen van max. 12 maanden oud)

Kalveren

Voor elk kalf dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient de kalverhouder de zogenaamde informatie over de voedselketen (korter: voedselketeninformatie of VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de kalverhouder bij te houden in registers.

Vanaf wanneer is het systeem van toepassing?

Sedert 01/01/2009.

Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd?

 • In principe 24 uur op voorhand.
 • In afwijking op het 24 uur van tevoren aanleveren van de VKI, mag de VKI  tegelijk met de dieren toekomen op het slachthuis als de dieren niet rechtstreeks van de veehouderij naar het slachthuis worden gestuurd. Concreet: als de kalveren via bv. een veemarkt of een verzamelcentrum naar het slachthuis worden gestuurd, mag de VKI de dieren vergezellen en hoeft ze niet 24 uur op voorhand in het slachthuis aanwezig te zijn.

Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd?

De informatie mag op papier (modelformulieren verplicht) of onder elektronische vorm worden overgemaakt.
De overmaking van de VKI dient bij voorkeur elektronisch te gebeuren. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de eVKI-toepassing in Beltrace of kunnen de modelformulieren per e-mail worden verzonden naar het slachthuis.

Modelformulieren:

voor de kalveren die gehouden worden onder het BCV-lastenboek: 2 formulieren dienen te worden ingevuld:

a. een slachtmelding (PDF), die wordt opgemaakt door SGS (maximum 14 dagen geldig),en

b. een VKI-verklaring (PDF), die in opdracht van de kalverhouder wordt opgemaakt door de bedrijfsbegeleidende dierenarts (maximum 7 dagen geldig)

voor de kalveren die niet gehouden worden onder het BCV-lastenboek: modelformulier (PDF) van het FAVV (maximum 7 dagen geldig).

Modelformulieren in Duits:

1.a.: Slachtmelding - Schlachtmeldung (PDF)

1.b.: VKI-verklaring - INK-Erklärung (PDF)

2.: Modelformulier - Standardformular (PDF)

Voor kalveren die individueel naar het slachthuis worden gestuurd, mag voor de gegevensoverdracht eveneens gebruik worden gemaakt van de VKI-verklaring op de achterzijde van het paspoort, voor zover het betrokken dier nog over een papieren paspoort beschikt. Concreet betekent dit dat voor deze kalveren de informatie-overdracht op papier als volgt dient te gebeuren:

indien er geen relevante informatie te melden is:

 • ofwel gebruik van de VKI-verklaring op de achterzijde van het paspoort
 • ofwel gebruik van het modelformulier (PDF)

indien er wel relevante informatie te melden is:

 • ofwel gebruik van het modelformulier (PDF)
 • ofwel gebruik van de VKI-verklaring op de achterzijde van het paspoort + het modelformulier (PDF)

Overzicht van de informatie die door de veehouder minimaal aan het slachthuis moet worden bezorgd

(Bij twijfel: raadpleeg uw bedrijfsdierenarts.)

1.    Informatie betreffende de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen

Voor alle geneesmiddelen en alle voederadditieven met een verplichte wachttijd (met name de gemedicineerde diervoeders) die werden toegediend in de periode van 2 maanden voor het brengen van de dieren naar het slachthuis, vermelding van :

 • de namen ;
 • de data of periodes van toediening ;
 • de duur van de wachttijden (uitgedrukt in dagen).   

2.    Informatie betreffende de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen

Wat dient gemeld te worden?

1. De ziektetekens en aandoeningen die werden vastgesteld bij de kalveren die ter slachting aangeboden worden. Bijvoorbeeld:

 • algemene ziektetekenen: uitputting, vermagering, geen eetlust, niet drinken, groeiachterstand…;
 • ademhalingsstoornissen: versnelde ademhaling, hoesten bij meerdere dieren, neusvloei…;
 • bewegingsstoornissen: kreupelheid, gezwollen gewrichten…;
 • huidletsels: wonden, haaruitval, abcessen…;
 • spijsverteringsstoornissen: diarree, trommelzucht...;
 • zenuwstoornissen: verlammingen, evenwichtsstoornissen…;
 • sterfte.

2. Indien gekend: vermelding van diagnoses en/of ziekteverwekkers (bv. gekend op basis van de analyses uitgevoerd in het kader van de zoönotische monitoring)

Moet elk ziekte- en sterfgeval gemeld worden?

Nee. Enkel in de volgende gevallen:

 • voor ziektetekenen: de ziektegevallen die een groepsbehandeling hebben vereist op niveau van het productielot (=de groep kalveren die samen werden afgemest op de kalverhouderij, maar niet noodzakelijk allemaal op hetzelfde moment naar het slachthuis worden gestuurd).

  Uitzondering: indien bij een individueel dier een ernstige ziekte werd vastgesteld door de bedrijfsdierenarts, dient dit ook te worden gemeld (als de veehouder er kennis van heeft).
 • voor sterfgevallen: als het sterfte% voor het hele productielot (=de groep kalveren die samen werden afgemest op de kalverhouderij, maar niet noodzakelijk allemaal op hetzelfde moment naar het slachthuis worden gestuurd) gedurende de volledige mestperiode meer bedraagt dan:
  - 7% voor kalveren van het type ‘vleesras’
  - 5% voor kalveren van het type ‘melkras’ en voor gemengde loten.

Over welke periode dient deze informatie te handelen?

De informatie dient betrekking te hebben op de hele mestperiode.
            
3.    De resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid

Het betreft de conclusies van laboratoriumonderzoeken naar ziekteverwekkers, chemische stoffen en contaminanten (bv. dioxine).

Welke ziekteverwekkers zijn relevant ?

 • bacteriën: Mycobacterium bovis, Brucella spp., Salmonella spp., zoönotische Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp, Coxiella burnetii, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, toxinen van Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus (inbegrepen MRSA), Clostridium perfringens drager van het gen cpe;
 • virussen: rotavirus;
 • parasieten: Taenia saginata (lintworm), Toxoplasma gondii, Sarcocystis bovihominis.

Opgelet: in het kader van de melding van voedselketeninformatie aan het slachthuis, is het niet verplicht al de hierboven vermelde ziekteverwekkers te laten opsporen. In geval laboratoriumonderzoeken werden uitgevoerd, dienen de conclusies van deze laboratoriumonderzoeken (diagnose) wel te worden meegedeeld.
     
4.    De productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen

De opzetdatum van de kalveren die naar het slachthuis worden verzonden dient te worden meegedeeld.
           
5.    De gegevens van de behandelende dierenarts

Verplichte gegevens: naam, adres en telefoonnummer van de behandelende dierenarts.
Facultatieve gegevens: e-mail en/of faxnummer van de behandelende dierenarts.
NB: voor kalveren gehouden onder het BCV-lastenboek volstaat de vermelding van de naam van de bedrijfsbegeleidende dierenarts. Diens contactgegevens zijn immers te raadplegen via de Saniteltoepassing.
     
6.    Bijkomende gegevens

 • De contactgegevens van de kalverhouderij:
  • verplicht:
   • naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke;
   • adres van het beslag;
   • beslagnummer.
  • facultatief: e-mail en/of faxnummer van de verantwoordelijke.
 • Het aantal kalveren dat naar het slachthuis wordt verzonden en de oormerknummers.

Omzendbrieven van het FAVV betreffende de VKI voor de kalveren

 • Omzendbrief aan de beroepsverenigingen van de veehandelaars, kalverhouders en –slachthuizen, de exploitanten van kalverslachthuizen, de beroepsverenigingen van dierenartsen en de bedrijfsbegeleidende dierenartsen van de kalverhouderijen. (PCCB/S2/262877)
 • Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI ) te registreren via Beltrace. (PCCB/S6/641883)

VKI en intracommunautair handelsverkeer

 • voor het verzenden van kalveren uit een EU-Lidstaat naar een in België gelegen slachthuis: de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten van waaruit kalveren naar België worden verzonden, werden op de hoogte gebracht van het Belgische modelformulier met de vraag dit op te leggen aan de exporteurs naar België. Totdat communautaire of formele bilaterale afspraken met de betrokken lidstaten gemaakt worden, zullen in een overgangsperiode ook de formulieren van het land van verzending aanvaard worden.
 • voor het verzenden van kalveren uit België naar een in een andere EU-Lidstaat gelegen slachthuis: het formulier van het land van bestemming wordt gebruikt. De formulieren zullen, zodra gekend, hier kenbaar worden gemaakt. Bij afwezigheid van specifieke regels, dient uitsluitend het Belgische modelformulier te worden toegepast. Immers, de verklaring op het paspoort volstaat in dit geval niet.

 Specifieke informatie per land:

Duitsland Voor het verzenden van kalveren naar een Duits slachthuis dient de Duitse standaardverklaring te worden gebruikt. Duitse standaardverklaring
Nederland Voor het verzenden van kalveren naar een Nederlands slachthuis dient de Nederlandse aanpak te worden gebruikt. Site PWA
Spanje Spaans Koninklijk Besluit 361/2009.