Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Auditcomité

Het Auditcomité van het FAVV heeft zijn wettelijke basis in het Koninklijk Besluit van 20/12/2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV.

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht het Directiecomité bij te staan door toezicht te houden op de werking van het FAVV. Zij verwerft hierbij een globaal zicht op alle audits en verwerkt dit in haar jaarlijks activiteitenverslag. Dit verslag geeft een beschrijving en evalueert de auditactiviteiten van het afgelopen jaar.

Het behoort onder meer tot de taken en bevoegdheden van het Auditcomité om :

De werkingsmodaliteiten van het Auditcomité zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van het Auditcomité.

Het Auditcomité van het FAVV vergadert driemaandelijks. Het diensthoofd van interne audit neemt het secretariaat waar van dit Auditcomité.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.
 

Samenstelling van het Auditcomité

Het Auditcomité telt 5 leden :

 • Eén externe expert uit het domein van audit en kwaliteitszorg, die het voorzitterschap heeft :
  - Peter Maes (Quality Coaching).
 • Eén vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV:
  - Katrien Beullens - Vervanger: Jos Dusoleil
 • Twee vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité:
  - Michaël Gore (FEBEV) - Vervanger: Johan De Haes
  - Joost Vandenbroucke (Test-Aankoop) - Vervanger: Bert Stevens (OECO)
 • Eén vertegenwoordiger van de voogdijminister:
  - Caroline De Praeter