Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Structuur van de
Bestuur Algemene diensten

Het Directoraat-generaal van de Algemene diensten (DGAD) heeft een transversale ondersteunende rol voor het geheel van de organisatie. Ze verzekert het beheer van het personeel, van het budget, van de financiering, van de logistiek, van de ICT en van de juridische dienst van het FAVV.

Personeel en Organisatie (P&O)

Deze dienst heeft als doel geschikt personeel aan te trekken, te rekruteren, te verwelkomen, te motiveren, te oriënteren en te vergoeden en hun ontwikkeling te bevorderen met de beschikbare middelen, opdat het FAVV op efficiënte en doeltreffende manier zijn opdrachten kan uitvoeren.

Door een gepersonaliseerde dienst aan te bieden aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement en aan het FAVV in zijn geheel draagt P&O bij tot het realiseren van de missie en de doelstellingen van de organisatie, en worden de noden van de medewerkers met die van de organisatie verzoent.


Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Deze dienst ziet erop toe dat het FAVV op elk ogenblik over de nodige informaticatools beschikt om zijn opdrachten uit te voeren. Om dit te bereiken beschikt de dienst over een sterk team van interne experten, geruggensteund door gespecialiseerde consultants voor kortere of zeer gespecialiseerde opdrachten.


Budget en beheerscontrole (B&BC)

Deze dienst voert de boekhouding van het FAVV uit volgens de algemene, budgettaire en analytische boekhoudprincipes. Deze bereidt de begroting en de begrotingscontrole van het FAVV voor. Hij maakt de jaarrekeningen op en waakt over de liquiditeiten. De dienst analyseert systematisch de mogelijke financiële risico’s en stelt maatregelen voor om deze risico’s te beheersen.


Financiering

Deze dienst heeft als opdracht de jaarlijkse heffingen te innen die ten laste zijn van alle operatoren die aan een controle van het FAVV onderworpen zijn. Deze verstuurt de aangifteformulieren naar de operatoren, behandelt de ontvangen aangiftes, maakt de facturen op, verzendt deze en vordert de schulden in.

Hij int eveneens de retributies, die het FAVV aanrekent voor bepaalde prestaties (vleeskeuring, certificaten, audits, aanvraag tot erkenning,...).


Logistiek

Deze dienst ondersteunt de kernprocessen van het FAVV met materiaal en uitrusting, huisvesting en werkplaatsinrichting, logistieke bevoorrading en transport, voorraad- en inventarisbeheer, contractbeheer en overheidsopdrachten.


Juridische dienst

Deze dienst verleent aan de andere diensten van het FAVV juridische expertise, en werkt mee aan het opstellen van de reglementering en het geven van advies. De dienst staat tevens in voor de verdediging van de belangen van het FAVV en de goede afloop van zijn opdrachten door conflicten af te wenden en geschillen voor rechtscolleges te beheren.

De Commissarissen voor de administratieve boetes stellen administratieve boetes voor aan overtreders van de wetgeving en onderhouden de relaties met de Parketten.


Organogram (en coördinaten) van het DG Algemene Diensten