Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Structuur van de
Bestuur Controlebeleid

Het directoraat-generaal Controlebeleid (DGCB) is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die voorzien zijn in verordening (EU) 2017/625.

Bovendien is het verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt het zich bezig met de verwezelijking van de administratieve vereenvoudiging.

Het DGCB vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de Wereldierengezondheidsorganisatie (OIE), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Het draagt ook bij tot de internationale uitstraling van het FAVV.

De directeur van directie Dierengezondheid en Veiligheid van Dierlijke producten is ook de Belgische CVO (Chief Veterinary Officer). De directeur van directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten is de operationele COPHS (Chief Officer of Plant Health Services). Zij werken nauw samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het directoraat-generaal is ook het vaste contactpunt voor de directie Health and Food Audits and Analysis (HFAA) – het voormaligeFood and Veterinary Office (FVO) - van DG Santé voor wat betreft de HFAA-missies in België.


Sectorale directies
Het DGCB telt 3 sectorale directies:
• de directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten,
• de directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten,
• de directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen.

Hun essentiële opdrachten omvatten:
• de uitwerking van de wetgeving,
• de vertegenwoordiging van het FAVV bij de Europese Commissie, de Raad en andere internationale fora,
• het programmeren van de monsternemingen, de analyses en de inspecties,
• de rapportering van de resultaten van deze programmering aan de regering, de sectoren, het publiek en diverse Europese en internationale instanties,
• de opvolging van de autocontrolegidsen en van de implementatie van gevalideerde autocontrolesystemen,
• de contacten met de belanghebbenden waaronder andere overheden en de sectoren.

Stafdirecties
Het DGCB telt eveneens 3 stafdirecties:
• De stafdirectie Internationale zaken,
• De stafdirectie voor Risicobeoordeling,
• De stafdirectie Integratie van Bedrijfsinformatie.

Hun essentiële opdrachten omvatten:
• het sluiten van bilaterale akkoorden die Belgische operatoren toegang verlenen tot de markt van derde landen, alsook de ondersteuning van de operatoren in samenwerking met gewestelijke agentschappen,
• de risicobeoordeling m.b.t. de voedselketen door het werk van het Wetenschappelijk Comité te ondersteunen en door eigen operationele risicobeoordelingen te ontwikkelen,
• de contacten met organisaties voor risicobeoordeling en het EFSA in het bijzonder,
• de uitbouw van kwaliteitsvolle databanken binnen het FAVV,
• de opvolging van de geleidelijke introductie van e-government, de samenwerking met andere federale (Kruispuntbank voor Ondernemingen, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,...), gewestelijke of Europese overheidsdatabanken (EFSA).


Organogram (en coördinaten) van het DG Controlebeleid