Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Producten voor voeding van dieren: import

Image
Afbeelding dierenvoeding

Inleiding

    
Afhankelijk van hun aard en oorsprong dienen diervoeders afkomstig van derde landen al dan niet een veterinaire controle te ondergaan:

De lijst van diervoeders die onder veterinaire controles vallen (voornamelijk diervoeders die producten bevatten van dierlijke oorsprong, hooi en stro) is beschikbaar in bijlage I van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007. Meer informatie kan men vinden op de pagina “invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong”.

Alle andere diervoeders vallen niet onder veterinaire controles bij invoer. Sommige van deze voeders moeten, omwille van een gekend of opkomend risico of als er aanwijzingen zijn dat de agro-voedselketenwetgeving van de Unie op grote schaal en op ernstig wijze niet wordt nageleefd, het voorwerp uitmaken van bijzondere aandacht bij hun binnenkomst in de Unie en dit door middel van de officiële controles die worden uitgevoerd in de grenscontroleposten.

Bedoelde productsoorten:
voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels, mengvoeders, alle andere producten die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het voederen van dieren.


Diervoeders die onderworpen worden aan officiële controles in de grenscontroleposten


Diervoeders die onderworpen zijn aan officiële controles in de grenscontroleposten worden door de Commissie opgelijst door middel van uitvoeringshandelingen.

Deze producten mogen enkel op het EU grondgebied binnenkomen via de grenscontroleposten na een voorafgaande kennisgeving.

De voorafgaande kennisgeving gebeurt door middel van het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB of CHED in het Engels). Het GGB is beschikbaar in tal van verschillende formaten in functie van het type product dat het dekt en moet voor iedere zending van diervoeders worden ingevuld in TRACES NT door de exploitant van de diervoedersector die verantwoordelijk is voor de zending, vóór de fysieke aankomst ervan in de Unie.  Het GGB wordt doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten van de grenscontrolepost. De modaliteiten voor de kennisgeving worden samengevat (timing van de kennisgeving, te gebruiken GGB, vereisten,...)

De procedure is identiek aan de invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan specifieke controles; zie de pagina “Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)”.

Diervoeders onder Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 legt enerzijds bijzondere voorwaarden op aan zeer specifieke producten en voorziet anderzijds in een tijdelijke verhoging van de officiële controles op levensmiddelen (en diervoeders) afkomstig uit welbepaalde derde landen die bestemd zijn om in de EU in de handel te brengen.

De lijst van de te controleren diervoeders bevindt zich in de bijlage van de verordening. Deze lijst wordt om de zes maanden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Diervoeders onder vrijwarings- of noodmaatregelen

Een aantal producten uit welbepaalde derde landen kennen een gelijkaardige invoerprocedure. De voorwaarden voor invoer en indien van toepassing, de begeleidende documenten zijn terug te vinden in de verordeningen en besluiten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie van 5 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014. (Nummer CELEX - 32016R0006 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan (PCCB/S3/678219)

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China (PCCB/S3/799241)


Diervoeders die niet onderworpen worden aan officiële controles in de grenscontroleposten


Verordening (EU) 2017/625 (OCR) heeft sinds 14/12/19 de verordening EG) 882/2004 ingetrokken welke gold als basis voor de voorafgaande kennisgeving van producten bestemd voor de voeding van dieren, niet onderworpen aan specifieke controles. Dit betekent dat deze producten zonder controle aan de punten van binnenkomst op de markt kunnen gebracht worden mits zij uiteraard voldoen aan de EU wetgeving. Zie pagina diervoeders.

De invoerders die vetten, oliën of hiervan afgeleide producten verhandelen die in diervoeders gebruikt zullen worden, vallen onder de Europese dioxinemonitoring.

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten


Diervoeders die enkel kunnen worden uitgevoerd door middel van een vertegenwoordiger


Indien uw bedrijf een product bestemd voor diervoeding wenst uit te voeren naar de EU en dit product wordt vermeld in onderstaande lijst, moet[1] U over een in de EU gevestigde vertegenwoordiger beschikken:

 1. toevoegingsmiddelen behorende tot de groep van:
  • antibiotica,
  • groeibevorderende stoffen,
  • coccidiostatica en andere gelijkaardige stoffen,
  • vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn,
  • sporenelementen,
  • enzymen,
  • micro-organismen,
  • carotenoïden en xanthofylen,
  • oxidatietegengaande stoffen met een vastgesteld maximumgehalte,
  • aminozuren en zouten daarvan,
  • hydroxy-analogen van aminozuren,
  • andere toevoegingsmiddelen met een vastgesteld maximumgehalte.
 2. Bijzonder stikstofhoudende producten
  • verkregen uit bacteriën, gist, algen, draadvormige schimmels,
  • nevenproducten van de door gisting verkregen aminozuren.
 3. Voormengsels die de volgende toevoegingsmiddelen bevatten:
  • antibiotica,
  • groeibevorderende stoffen,
  • coccidiostatica,
  • vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn,
  • sporenelementen,
  • enzymen,
  • micro-organismen,
  • carotenoïden en xanthofylen,
  • oxidatietegengaande stoffen met een vastgesteld maximumgehalte.
 4. Mengvoeders die de volgende toevoegingsmiddelen bevatten:
  • antibiotica,
  • groeibevorderende stoffen,
  • coccidiostatica,
  • vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn,
  • sporenelementen,
  • enzymen,
  • micro-organismen,
  • carotenoïden en xanthofylen,
  • oxidatietegengaande stoffen met een vastgesteld maximumgehalte.

Voor de invoer van producten welke niet in deze lijst vermeld worden, is er geen EU vertegenwoordiger nodig.

Naast het al dan niet nodig zijn van een EU vertegenwoordiger kunnen er ook andere eisen van toepassing zijn.

[1] overeenkomstig artikel 24 van de Verordening (EC) 183/2005


Lijst van vertegenwoordigers - Aanvraag vertegenwoordiger

De in de EU gevestigde vertegenwoordiger van uw bedrijf garandeert dat uw bedrijf voldoet aan hygiënevoorschriften die ten minste gelijkwaardig zijn aan die in de EU. Tevens moet deze vertegenwoordiger een register bijhouden van op de EU-markt gebrachte producten van uw bedrijf.
Uw in de EU gevestigde vertegenwoordiger moet door het FAVV goedgekeurd zijn.

Een lijst van de reeds goedgekeurde EU vertegenwoordigers kan hier teruggevonden worden.

Deze lijst wordt beheerd door DG Controle, sector Transformatie van het FAVV.

Indien U wenst gebruik te maken van een in de EU gevestigde vertegenwoordiger welke nog niet op deze lijst vermeld wordt, kan uw vertegenwoordiger een aanvraagformulier via zijn LCE aan -DG controle, sector Transformatie bezorgen. Uw vertegenwoordiger moet voor de uitvoer plaatsvindt, goedgekeurd worden.

Bij het indienen van deze aanvraag verbindt uw vertegenwoordiger er zich toe:

 • dat uw bedrijf aan de eisen voldoet welke minstens even streng zijn als deze in de Europese Verordening 183/2005 en
 • dat hij een gegevensbestand bij zal houden van de producten die uw bedrijf zal uitvoeren naar de EU, ook van de partijen die eventueel niet via hemzelf in het verkeer gebracht worden

Aanvragers, vergunninghouders van toevoegingsmiddelen en exploitanten van diervoederbedrijven moeten ruim op tijd handelen om te voorkomen dat de continue levering van diervoeders in de Europese Unie in gevaar komt. De benodigde informatie moet tijdig worden overgelegd gezien de procedurele termijnen.


Meer weten


Naar de sectorale pagina