Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Herinnering - Maatregel Bruinrot Provincies Antwerpen en Limburg - Ministerieel besluit

Aangezien de bruinrotbacterie vorig jaar nog in verscheidene waterlopen van de provincies Antwerpen en Limburg werd aangetroffen, blijft het gevaar bestaan voor de besmetting van de aardappelteelten via het oppervlaktewater. Daarom zijn de beschermende maatregelen die destijds voor de betrokken zones uitgevaardigd werden, nog altijd van toepassing. Zij worden in het kort hieronder samengevat.


1. Beschermingszone van 44 gemeenten:

Op grond van de verspreiding van de bacterie in de verschillende waterlopen werd een beschermingszone afgebakend dat volgende gemeenten omvat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel.

We trekken de aandacht van de producenten die percelen van aardappelen in de gemeente Hamont-Achel hebben erop, dat ze als gevolg van besmettingen ontdekt in de waterlopen gelegen in deze gemeente, deze percelen vanaf nu moeten aangeven en de in het volgende punt beschreven maatregelen nauwgezet moeten toepassen.

Wij wijzen alle betrokken telers er in het bijzonder op dat het noodzakelijk is die maatregelen nauwgezet toe te passen omdat zij anders bij een eventuele besmetting volledig aansprakelijk kunnen worden gesteld. In voorkomend geval kan het recht op schadevergoeding in het gedrang komen (KB van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen).


2. Maatregelen die binnen deze 44 gemeenten van kracht zijn:

 1. Het is verboden om oppervlaktewater (o.a. uit kanalen, beken, vijvers,...) op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines;

 2. oppervlaktewater mag aangewend worden voor het beregenen van andere percelen dan percelen met aardappelen, tomaten of aubergines, mits:
  • alle nodige voorzorgen worden genomen om te beletten dat aardappelpercelen met het gebruikte oppervlaktewater in contact komen – bijgevolg voldoende afstand van aardappelpercelen  houden;
  • de installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het beregenen van deze percelen, niet in aanraking komen met aardappelpercelen.

 3. aardappelpercelen mogen beregend worden met ander dan oppervlaktewater (bijvoorbeeld grondwater) als vooraf de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig gespeold is  met ander dan oppervlaktewater.

 4. Iedere aardappelteler in de beschermingszone moet volgende verplichtingen naleven:
  • vóór 30 april aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde percelen met een oppervlakte van meer dan 10 aren. De melding moet ingediend worden bij de Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van de provincie waarin de percelen gelegen zijn. De vereiste formulieren kunnen op de hieronder PCE’s verkregen worden;
  • de teeltrotatie respecteren: aardappelen mogen niet méér dan 1 keer om de 3 jaar op hetzelfde perceel geteeld worden.

 5. Onder de verantwoordelijkheid van de teler kan voor beregening van tomaten of aubergines oppervlaktewater afkomstig uit een vergaarbekken gebruikt worden op voorwaarde dat:
  • de teler vóór 30 april een aangifte indient bij het FAVV. Formulieren kunnen op de hieronder vermelde PCE’s bekomen worden;
  • het betreffende vergaarbekken vrij is van waardplanten van de bruinrotbacterie;
  • het vergaarbekken gevuld is met grond- of regenwater of wanneer het gevuld wordt met oppervlaktewater dient het water minstens 48 uur opgeslagen te worden alvorens gebruik ervan bij de teelt van tomaten of aubergines is toegelaten;
  • regelmatige analyses van oppervlaktewatermonsters (genomen door het FAVV) aantonen dat er géén fytosanitair risico aanwezg is.


3. Contactpunten :

Provincie Antwerpen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Primaire Productie – Plantaardige Sector
Italiëlei 124 Bus 92
2000 Antwerpen
Tel : 03/202 27 11
Fax : 03/202 28 11
Provincie Limburg
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Primaire Productie – Plantaardige Sector
Kempische Steenweg 297 bus 4
3500 Hasselt
Tel : 011/26 39 84
Fax : 011/26 39 85

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Persbericht