Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Invoer derde landen (niet EU)


Inleiding


Om de gezondheid van mensen, dieren en planten, het dierenwelzijn en ook het milieu te beschermen legt de Europese wetgeving voorschriften vast voor

 • Levende dieren
 • Dierlijke producten, hooi en stro
 • Planten, plantaardige producten en ander materiaal zoals grond
 • Niet-dierlijke levensmiddelen en diervoeders, contactmaterialen van levensmiddelen

Zendingen van dergelijke dieren en goederen die uit derde landen binnengebracht worden in de Europese Unie moeten daarom voldoen aan de Europese wetgeving.

De officiële controleverordening EU 2017/625 (OCR) bepaalt dat sommige van deze dieren en goederen bij binnenkomst in de EU verplicht aan officiële controles in een grenscontrolepost (GCP) moeten onderworpen worden: de gereglementeerde dieren en goederen. Welke dieren en goederen dat exact zijn, vindt u in de categorie-specifieke pagina’s vermeld onderaan deze webpagina.

Deze webpagina geeft algemene informatie over deze officiële controles in de GCP. Specifieke informatie over een welbepaalde categorie (bv. levende dieren) kan geraadpleegd worden op de webpagina van de betreffende categorie. Ook uitzonderingen op de algemene regels zijn vermeld op de webpagina betreffende een welbepaalde categorie.


Wanneer? - binnenkomst in de EU


Officiële controles op gereglementeerde dieren en goederen worden verricht bij het binnenkomen in de EU en gebeuren voordat de dieren en de goederen onder een douaneregeling worden geplaatst.

Een zending gereglementeerde dieren en goederen moet minstens één werkdag voor de verwachte aankomst aangemeld worden : zie ‘HOE’ – ‘voorafgaande kennisgeving’


Waar?- grenscontroleposten (inspectiecentra) en controlepunten


De officiële controles op zendingen van gereglementeerde dieren en goederen worden verricht in de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Europese Unie. Grenscontroleposten kunnen één of meer inspectiecentra omvatten. Inspectiecentra zijn aparte voorzieningen waar de volledige officiële controles op zendingen van gereglementeerde dieren en goederen, die binnen de reikwijdte van de aanwijzing van de grenscontrolepost vallen, kunnen uitgevoerd worden.

Grenscontroleposten moeten in de onmiddellijke nabijheid van het punt van binnenkomst in de Unie gelegen zijn.

De lidstaat wijst de grenscontroleposten (en daarmee verbonden inspectiecentra) aan met het oog op de uitvoering van officiële controles op één of meer categorieën dieren en goederen. De aanwijzing gebeurt na goedkeuring door de Europese Commissie.

Voor gereglementeerde planten, plantaardige producten en ander materiaal, niet-dierlijke levensmiddelen & diervoeders kunnen de overeenstemmings- en materiële controles ook plaatsvinden in andere controlepunten dan de grenscontrolepost. De controlepunten moeten aan dezelfde minimumeisen (m.b.t. infrastructuur, uitrusting en documentatie) als de grenscontroleposten voldoen, met uitzondering van de ligging in de onmiddellijke nabijheid van het punt van binnenkomst in de Unie. Ze worden eveneens door de lidstaat aangewezen voor één of meer categorieën dieren en goederen.
Voor meer info: zie webpagina per goederencategorie. (under construction)

Meer info over de aanwijzingsprocedure en minimumvoorschriften voor grenscontroleposten in de rubriek ‘Aanwijzing van grenscontroleposten en controlepunten’.
De lijst Belgische grenscontroleposten (inspectiecentra) en controlepunten en bijhorende contactgegevens vindt u op: ‘GCP BE’.

Grenscontroleposten in andere lidstaten – website Europese Commis


Wie? – verantwoordelijke exploitant, bevoegde overheid, douane


Bij de officiële controles bij binnenkomst van gereglementeerde dieren en goederen zijn 3 rollen betrokken:

De voor de zending verantwoordelijke exploitant meldt een zending gereglementeerde dieren en goederen aan voor aankomst van de zending (zie ‘HOE’- ‘voorafgaande kennisgeving’) en biedt de zending bij aankomst aan voor officiële controle aan de grenscontrolepost, begeleid door het officieel certificaat.

De voor de zending verantwoordelijke exploitant legt het na officiële controle ontvangen gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) over aan de douaneautoriteiten om de zending onder een douaneregeling te plaatsen. In het GGB is door de  bevoegde overheid (= het FAVV) de uitkomst van de officiële controles vastgelegd.

De officiële controles zijn betalend en zijn ten laste van de voor de zending verantwoordelijke exploitant. Ook de uitvoering en de kosten voor eventuele maatregelen als gevolg van niet-conformiteiten vastgesteld tijdens de officiële controles zijn voor rekening van de voor de zending verantwoordelijke exploitant.

De bevoegde overheid verricht de officiële controles in de grenscontrolepost of controlepunten en beslist over te nemen maatregelen ten opzichte van niet-conforme zendingen. In België is de bevoegde overheid het FAVV.

Een douaneregeling kan pas worden aangegaan na overlegging van een GGB aan de douaneautoriteiten, dus na de officiële controle door het FAVV. De douaneautoriteiten staan slechts die douaneregeling toe als aangegeven op het GGB door het FAVV en geven een zending alleen vrij voor het vrije verkeer na overlegging van een volledig ingevuld GGB waarin het FAVV aangeeft dat de zending aanvaardbaar is voor de interne markt.


Hoe? – Controleprocedures
 

 • Voorafgaande kennisgeving – TRACES-NT

  Elke zending gereglementeerde dieren en goederen moet ten minste één werkdag voor aankomst op het grondgebied van de EU door de exploitant verantwoordelijk voor de zending gemeld worden aan de GCP waar de zending eerst binnenkomt. De bevoegde autoriteiten van de GCP kunnen de termijn voor voorafgaande kennisgeving beperken tot minstens 4 uur indien door logistieke beperkingen de termijn van één werkdag onmogelijk is (bv. de transporttijd tussen de plaats van verzending en de grenscontrolepost bedraagt minder dan 24u).
  De vooraanmelding moet worden ingediend met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst, het GGB, via het TRACES-NT systeem. Per zending moet een GGB worden opgemaakt. Het model van GGB en wat per vak moet ingevuld worden, is vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 (IMSOC).
  Om een GGB in TRACES-NT te kunnen indienen, moet de exploitant verantwoordelijk voor de zending de rol ‘verantwoordelijke voor de lading’ hebben in TRACES. Meer informatie over TRACES en het aanvragen van deze rol ‘verantwoordelijke voor de lading’: zie de rubriek ‘TRACES’.
 • Documenten-, overeenstemmings- en materiële controles

  Een officiële invoercontrole bestaat uit 3 controlestappen die op het GGB geregistreerd worden:
  • Documentencontrole
   Iedere zending van gereglementeerde dieren en goederen ondergaat een documentencontrole. Hiertoe moeten het bij de zending behorende originele officieel certificaat of andere documenten zoals voorzien in de invoervoorwaarden samen met het GGB worden ingediend op de GCP waar de zending binnenkomt.
   Tijdens de documentencontrole wordt o.a. beoordeeld of het officieel certificaat origineel is en correct is ingevuld. Het officieel certificaat moet voldoen aan het model dat de EU-wetgeving voorschrijft.
   Voor meer info: zie webpagina per goederencategorie. (under construction)
    
  • Overeenstemmingscontrole
   Bij de overeenstemmingscontrole wordt gecontroleerd of de gegevens van de zending overeenkomen met de informatie op de bijbehorende documenten (GGB, gezondheidscertificaat, fytosanitair certificaat). Hierbij wordt o.a. gekeken naar containernummer, nummers van de verzegeling, land van oorsprong, productomschrijving, aantal verpakkingseenheden en erkenningsnummers van de producerende bedrijven.
   De overeenstemmingscontrole gebeurt volgens een wettelijk opgelegde frequentie.
   Voor meer info: zie webpagina per goederencategorie (under construction)
  • Materiële controle
   De materiële controle omvat een visuele controle van de goederen en afhankelijk van de categorie worden verpakkingen geopend om de producten aan bepaalde onderzoeken te onderwerpen o.a. temperatuur, organoleptisch onderzoek… Ook de etikettering van de zending wordt hierbij bekeken. In bepaalde gevallen kunnen van een zending monsters worden genomen voor laboratoriumonderzoek (bv. opgelegd in de wetgeving, in uitvoering van het meerjarig nationaal controleplan).
   De materiële controle gebeurt volgens een wettelijk opgelegde frequentie.
   Voor meer info: zie webpagina per goederencategorie (under construction)
 • Beslissing en maatregelen

  Nadat de controles zijn uitgevoerd neemt de bevoegde overheid een beslissing over de zending, die wordt vermeld op het GGB. Dit kan zijn, toegelaten of geweigerd. Indien de zending is toegelaten is deze toegelaten voor de gehele Europese Unie (tenzij er nationale voorwaarden gelden).
  De voor de zending verantwoordelijke exploitant ontvangt een door de bevoegde overheid ondertekend en gestempeld GGB (of het elektronisch equivalent daarvan), evenals een gewaarmerkt kopie van het officieel certificaat (of een origineel exemplaar in geval van doorvoer).
  Een geweigerde zending komt in aanmerking voor volgende maatregelen: terugzending, vernietiging of een speciale behandeling of een andere maatregel om de zending te bestemmen voor een ander doeleinde. Dergelijke maatregel wordt beslist door de bevoegde overheid na het horen van de voor de zending verantwoordelijke exploitant, tenzij onmiddellijk optreden is vereist omwille van risico’s voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het dierenwelzijn.

Specifieke onderwerpen

 


Wederinvoer


Under construction


Aanwijzing van grenscontroleposten en controlepunten


Informatie omtrent de aanwijzingsprocedure voor grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten kan worden geraadpleegd in volgende instructie.

Bijlage 1: De contactgegevens van de grenscontroleposten

Bijlage 2: Aanvraagformulier voor de aanwijzing van grenscontroleposten/inspectiecentra

Bijlage 3: Aanvraagformulier voor de aanwijzing van controlepunten


Passagiersbagage
 


Kleine zendingen via koerierdiensten


Under construction


Vrijstelling van officiële controle


Under construction


Wetgeving
 

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (de Imsoc-verordening) - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj


Informatie per soort ingevoerde producten


De 4 onderstaande rubrieken bevatten de regelgeving en informatie, alsook de link “Meer weten” dat meer gedetailleerde informatie biedt. Er zijn ook links voorzien naar de sectorale wetgeving die bijkomende voorwaarden oplegt aan de producten en dieren, zoals dierenwelzijn, etikettering.

Meer uitgebreide informatie op de website van DG Sante.
De actuele tekst van richtlijnen, verordeningen en beschikkingen of besluiten is te vinden op Eur-lex