Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De puntjes op de "i" over de publicatie van inspectieresultaten

Het FAVV is een organisatie die haar basistaak, het bewaken van de veiligheid van de voedselketen zeer ter harte neemt en hierover jaarlijks rapporteert. Voorts wordt bijzonder veel informatie ter beschikking gesteld via de website van het FAVV. Wil je weten hoe een controle verloopt, hoe je je daar op voorbereidt, wat je kan doen om je verplichtingen als bedrijf in de voedselketen te vervullen, welke vragen gesteld zullen worden en nog veel meer is terug te vinden op de website.


Wat met de publicatie van de inspectieresultaten ?

Daarnaast is er het specifieke verhaal over de publicatie van de resultaten van inspecties uitgevoerd door het FAVV. Voor het arrest van de Raad van State was de stelling van het FAVV, en dit vanaf haar ontstaan, dat de inspectieresultaten vertrouwelijk waren omdat er persoonsgebonden gegevens in staan. Nadat de Raad van State daar duidelijk anders over geoordeeld had, heeft het FAVV er voor gekozen om samen met alle betrokkenen een systeem uit te werken dat duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor de consument.

De inspecties van het FAVV worden uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde checklists. Deze maken het mogelijk de controles op een geharmoniseerde en transparante manier te laten verlopen. Het zijn vooral technische documenten die ontwikkeld zijn om een inspectie efficiënt te kunnen afhandelen. Ze zijn dan ook voor leken moeilijk leesbaar. Het publiceren van de ingevulde inspectiechecklists is volgens het FAVV dan ook niet de beste manier om de consumenten te informeren.


Hoe worden de inspectieresultaten gepubliceerd?

Er werd voor een alternatieve wijze van publicatie gekozen, gebaseerd op een scoringsysteem dat op een eenvoudige wijze een globaal beeld van het resultaat weergeeft, net zoals de sterren van de Michelin gids of het puntensysteem van “Gault&Millau”, met één globale score
Deze score is consulteerbaar op de website van het FAVV en de score houdt niet alleen rekening met de basisinspecties, maar ook met de ernst van de vastgestelde overtredingen en de opvolging die eraan gegeven wordt door de operatoren. Dit systeem werd uitgewerkt in nauw overleg met zowel de sectoren, de consumenten als alle andere actoren van het Raadgevend comité van het FAVV. Het FAVV heeft dus voor een doordachte oplossing gekozen en niet voor het domweg publiceren van de inspectieverslagen.
Dit systeem is beschikbaar sinds juni 2015.

Waarom de volledige inspectiechecklists ter beschikking stellen ?

Om te voldoen aan het arrest van de Raad van State in verband met de openbaarheid van bestuur werd bijkomend voorzien dat gedetailleerde resultaten van de laatste inspecties en analyses uitgevoerd bij alle operatoren in de voedselketen, geraadpleegd kunnen worden. Het gaat hierbij enkel om de verslagen van de officiële inspecties en analyses in het kader van het controleplan van het FAVV. De aanvrager wordt, na het indienen van de aanvraag, uitgenodigd op het hoofdbestuur van het FAVV. Hij kan de resultaten zelf opzoeken in de databank en hiervan een afschrift bekomen. Met deze twee systemen wil het FAVV én voldoen aan de verplichtingen rond openbaarheid van bestuur én een transparant systeem aanbieden dat de consument makkelijk kan gebruiken.


Worden de gecontroleerde bedrijven wel voldoende opgevolgd?

Een inspectie wordt als gunstig of ongunstig beoordeeld op basis van de vaststellingen opgenomen in de checklist. Elke operator krijgt na afloop van de inspectie de mogelijkheid commentaar te geven op de gedane vaststellingen en deze te laten opnemen in het officiële inspectieverslag. Aan een ongunstig inspectieresultaat zijn steeds maatregelen verbonden. Mogelijke maatregelen zijn een waarschuwing, proces verbaal met voorstel van administratieve boete, tijdelijke sluiting, intrekking van de toelating of inbeslagname van producten.

In geval van een ongunstig resultaat wordt een hercontrole uitgevoerd waarbij nagegaan wordt of de operator zich na het verstrijken van de afgesproken termijn in orde heeft gesteld. Aangezien deze controles enkel betrekking hebben op de bij de initiële inspectie vastgestelde inbreuken, worden hier geen checklists meer gebruikt. Een hercontrole kan bovendien, afhankelijk van de te nemen maatregelen, enkele dagen tot maanden na de initiële inspectie plaatsvinden. Daardoor is het onmogelijk de hercontrole op te nemen in het officiële inspectieverslag.


Is het FAVV te streng en geeft het voor zelfs kleine overtredingen waarschuwingen en/of processen verbaal?

Helemaal niet.
Het systeem van checklists laat toe om de eindbeslissing op een objectieve manier te nemen. In de checklist wordt de wetgeving vertaald in specifieke vragen die naargelang hun belang een weging krijgen.
Eens de controle door een controleur afgerond, geeft het systeem op basis van een eenduidige berekeningswijze aan of de controle afgesloten wordt zonder gevolgen, met een waarschuwing of een proces verbaal van overtreding. Processen verbaal worden alleen gegeven als er zware overtredingen en/of een groot aantal kleinere overtredingen werden vastgesteld. De berekeningswijze kan teruggevonden worden in de brochure :
“De weg naar een feilloze FAVV controle”
http://www.favv.be/thematischepublicaties/de-weg-naar-een-feilloze-favv-controle.asp


Operatoren moeten bijdragen aan de werking van het FAVV via heffingen. Wat krijgen zij daarvoor terug ?

Een deel van de financiering van het FAVV wordt inderdaad gebruikt voor de controles, maar daarnaast doet het FAVV veel meer om het de operatoren mogelijk te maken te voldoen aan de regelgeving.
Enkele van deze initiatieven:

- Het FAVV onderhoudt de autocontrolegidsen met goede praktijken voor de B2C-sector en stelt deze gratis ter beschikking van de operatoren
FAVV - Gidsen voor autocontrole in de sector business to consumer

- Voor beginners werden quick start fiches ontwikkeld
http://www.favv.be/autocontrole-nl/gidsen/qsfiches/

- Het FAVV organiseert zelf opleidingen en werkt mee aan opleidingen: de Voorlichtingscel opgericht in 2008 verzorgt o.a. over het hele land opleidingen voor groepen operatoren om hen te helpen zich in regel te stellen met de regelgeving. https://favv-afsca.be/nl/opleidingen

- Het FAVV werkte een systeem uit als alternatief voor administratieve boetes
http://www.favv.be/voorlichtingscel/administratieve-boete/

- Het FAVV heeft een begeleidingsstructuur ontwikkeld om kleine producenten te helpen in regel te stellen met de regelgeving.

- Audiovisuele publicaties
- Verschillende brochures