Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Publicatie van de inspectieresultaten in de sector B2C: FAQ

 1. Waarom worden de inspectieresultaten gepubliceerd door het FAVV?
 2. Zijn alle operatoren betrokken?
 3. Welke resultaten worden gepubliceerd?
 4. Waar en hoe kunnen de resultaten geraadpleegd worden?
 5. Hoe kan ik het resultaat van een operator opzoeken?
 6. Hoe worden de resultaten gepubliceerd?
 7. Waarom wordt er gewerkt met symbolen?
 8. Vanaf wanneer trad dit systeem in werking?
 9. Waarom vind ik sommige operatoren niet terug?
 10. Kan ik een lijst bekomen met de inspectieresultaten van bijvoorbeeld alle operatoren in mijn gemeente?
 11. Wat is een smiley, gecertificeerd autocontrolesysteem en gevalideerd autocontrolesysteem?
 12. Welke checklisten worden gebruikt om mijn resultaat te bepalen?
 13. Wat wordt er gecontroleerd tijdens een inspectie met de checklist “Infrastructuur, inrichting en hygiëne”?
 14. Wanneer zal mijn resultaat aangepast worden?
 15. Wanneer zal mijn tijdelijke resultaat veranderen in een definitief resultaat?
 16. Kan ik mijn hercontroles vroeger dan gepland laten uitvoeren om sneller tot een definitief resultaat te komen?
 17. Ik ben niet tevreden met mijn resultaat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een beter resultaat bekom?
 18. Wat betekent de classificatie “geen recente inspectie”?
 19. Hoe lang behoud ik de classificatie “uitstekend”
 20. Ik begrijp niet waarom ik een welbepaald resultaat heb gekregen. Wat kan ik doen?
 21. Mijn resultaat is niet correct. Wat moet ik doen?
 22. Kan ik de historiek van mijn eigen classificaties raadplegen?
 23. Welke gegevens kan ik terugvinden in de historiek van mijn classificaties?
 24. Hoe kan ik de affiche van mijn toelating of registratie bekomen?
 25. Ben ik verplicht mijn inspectieresultaat te afficheren?

 

  1. Waarom worden de inspectieresultaten gepubliceerd door het FAVV?
   De stelling van het FAVV was lange tijd dat de inspectieresultaten vertrouwelijk waren omdat er persoonsgebonden gegevens in staan. Nadat de Raad van State daar duidelijk anders over geoordeeld had, heeft het FAVV er voor gekozen om samen met alle betrokkenen een systeem uit te werken dat duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor de consument.
  2. Zijn alle operatoren betrokken?
   Neen. Het gaat enkel om de operatoren uit de sector “Business to Consumer (B2C)", dit zijn operatoren die rechtstreeks levensmiddelen aan de eindverbruiker verkopen.
   Het gaat dus om de volgende activiteiten: horeca, frituren, grootkeukens, detailhandel, slagerijen, bakkers, viswinkels, rechtstreekse verkoop op de hoeve, schoolkeukens, kinderdagverblijven, ziekenhuiskeukens,…
  3. Welke resultaten zijn gepubliceerd?
   Alleen het resultaat van uw laatste inspectie uitgevoerd op basis van de checklist "Basisscope" wordt gepubliceerd. De resultaten van de inspecties met andere checklisten (vb. traceerbaarheid, autocontrole, …) en de resultaten van labo-analyses worden niet mee in rekening gebracht!
  4. Waar en hoe kunnen de resultaten geraadpleegd worden?

   De resultaten worden gepubliceerd in het publiek gedeelte van Foodweb en kunnen hier door iedereen geraadpleegd worden. De toegang tot het publieke gedeelte van Foodweb is vrij. Er is geen login of paswoord vereist. Deze zijn wel noodzakelijk als u als operator toegang wil krijgen tot het privégedeelte van Foodweb.
   Voor een opzoeking heeft u minstens één van volgende gegevens nodig: 

   • het operatornummer
   • de naam van de operator
   • het adres van de operator (straatnaam én gemeente of postcode)
   • het nummer van de smiley van de operator
   • het toelatingsnummer van de operator
   • het type inrichting

    Hoe meer gegevens, of hoe specifieker de gegevens, u kan ingeven, hoe sneller u een operator zal kunnen terugvinden.

    U vindt het resultaat van een operator op de pagina “signaletiek” van de operator, onder de balk “inspectieresultaat”.
  5. Hoe kan ik het resultaat van een operator opzoeken?
   De inspectieresultaten van uw vestigingen (VEN) worden gepubliceerd in Foodweb. U kan uw eigen resultaten terugvinden via het publieke gedeelte van Foodweb (geen login en paswoord vereist) of u kan als operator uw eigen resultaten ook raadplegen in het privégedeelte van Foodweb. Om toegang te krijgen tot het privégedeelte van Foodweb hebt u uw login en paswoord nodig. U vindt deze gegevens op de keerzijde van de brief waarin u werd gevraagd om aangifte te doen. Bij verlies van uw login of wachtwoord neemt u contact op met de Helpdesk via heffingen@favv.be.
  6. Hoe worden de resultaten gepubliceerd?
   De resultaten worden gepubliceerd met behulp van symbolen, vergezeld van een korte beschrijving van de betekenis ervan.  Meer info

  7. Waarom wordt er gewerkt met symbolen?
   De inspecties van het FAVV worden uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde checklists. Deze maken het mogelijk de controles op een geharmoniseerde en transparante manier te laten verlopen. Het zijn vooral technische documenten die ontwikkeld zijn om een inspectie efficiënt te kunnen afhandelen. Ze zijn dan ook voor leken moeilijk leesbaar. Het publiceren van de ingevulde inspectiechecklists is volgens het FAVV dan ook niet de beste manier om de consumenten te informeren.

   Er werd voor een alternatieve wijze van publicatie gekozen, gebaseerd op een scoringssysteem dat op een eenvoudige manier een globaal beeld van het resultaat weergeeft, net zoals de sterren van de Michelin gids of het puntensysteem van “Gault&Millau”, met één globale score en een symbool per vestigingseenheid: Meer info

   Dit systeem werd uitgewerkt in nauw overleg met zowel de sectororganisaties, de consumenten als alle andere actoren van het Raadgevend Comité van het FAVV.

  8. Vanaf wanneer trad dit systeem in werking?
   Het startmoment vond plaats in juni 2015. Vanaf 1 juni konden de operatoren hun eigen resultaat reeds bekijken in het privégedeelte van Foodweb. Sinds eind juni zijn de resultaten in Foodweb zichtbaar voor het publiek.

  9. Waarom vind ik sommige operatoren niet terug?

   Er zijn meerdere mogelijkheden: ofwel is de operator niet gekend bij het FAVV, ofwel werd er onvoldoende gedetailleerd gezocht naar de operator.

   Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het FAVV, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of erkenning vereist. Alle operatoren die gekend zijn bij het FAVV kunnen teruggevonden worden in Foodweb. De meest eenvoudige manier om te zoeken is door gebruik te maken van het nummer van de operator (VEN- of ON-nummer).

   Indien u in Foodweb zoekt op de naam van een operator zal u deze niet altijd vinden. De reden hiervoor is dat de operatoren bij het FAVV soms gekend zijn onder een andere naam dan de commerciële naam van de zaak.

   Bij een opzoeking op de straatnaam en gemeente of postcode van de operator zal u enkel vestigingseenheden terugvinden en geen ondernemingen.

   Enkel bedrijven die beschikken over een toelating worden hier weergegeven.

  10. Kan ik een lijst bekomen met de inspectieresultaten van bijvoorbeeld alle operatoren in mijn gemeente?
   Nee, dit is niet mogelijk.

   In Foodweb kan u per operator het inspectieresultaat raadplegen. Het is niet mogelijk om een lijst te verkrijgen van het inspectieresultaat van alle operatoren in een bepaald gebied of met een bepaalde activiteit.

  11. Wat is een smiley, gecertificeerd autocontrolesysteem en gevalideerd autocontrolesysteem?

   U kan uw autocontrolesysteem laten valideren door het FAVV of door een voor de betreffende sector erkende certificerings-/keuringsinstelling (OCI).

   We spreken van een gevalideerd autocontrolesysteem indien het autocontrolesysteem gunstig geauditeerd werd door het FAVV. In dit geval is het gebruik van een specifieke autocontrolegids voor de invoering van het autocontrolesysteem niet vereist.

   Om een gecertificeerd autocontrolesysteem te kunnen krijgen moet het autocontrolesysteem aan een aantal voorwaarden voldoen :

   • het moet ingevoerd zijn op grond van een specifieke autocontrolegids;
   • het moet met gunstig gevolg een audit hebben ondergaan die is uitgevoerd door een voor de betreffende sector erkende certificerings-/keuringsinstelling (OCI

    De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast. Een smiley wordt toegekend aan operatoren die voor al hun B2C-activiteiten over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken. Operatoren met een smiley worden automatisch geclassificeerd als “uitstekend”.

    Zie ook www.favv.be/smiley/.
  12. Welke checklisten worden gebruikt om mijn resultaat te bepalen?
   Het inspectieresultaat wordt berekend op basis van het resultaat van de controles met checklist “Basisscope”. Deze checklisten kunnen teruggevonden worden op de website van het FAVV : www.favv.be/checklists-nl/.

   Indien het resultaat van de inspectie met de hygiëne-checklist gunstig (met opmerkingen) is, krijgt u de classificatie “zeer goed”. Er wordt dan niet gekeken naar eventuele maatregelen in de missie voor andere checklisten.
  13. Wat wordt er gecontroleerd tijdens een inspectie met de checklist “Infrastructuur, inrichting en hygiëne”?
   De checklisten kunnen teruggevonden worden op de website van het FAVV :
   www.favv.be/checklists-nl/.
  14. Wanneer zal mijn resultaat aangepast worden?
   Het inspectieresultaat zal zo snel mogelijk aangepast worden na elke wijziging die een invloed heeft op het resultaat. Het kan hierbij o.a. gaan om een wijziging van uw activiteiten of uw autocontrolestatus, het uitvoeren van een controle of hercontrole en het toekennen van maatregelen in geval van een ongunstige controle of hercontrole.

   De berekeningsmotor zal elke nacht draaien voor alle operatoren waarbij minstens één van de factoren die een invloed hebben op zijn resultaat in de databanken van het FAVV gewijzigd werd.

   Een gunstig (met opmerkingen) resultaat zal de dag na het encoderen door de controleur in Foodnet reeds gepubliceerd worden. In geval van een ongunstige controle met PV of waarschuwing zal het resultaat echter pas aangepast worden wanneer de missie afgesloten is. Voor het afsluiten van missies met maatregelen heeft de controleur tot 30 dagen tijd (afhankelijk van de maatregel, deze termijnen zijn wettelijk vastgelegd). In geval van een ongunstige controle kan het dus enige tijd duren vooraleer het resultaat gepubliceerd wordt.

   Een wijziging in de autocontrolestatus van de operator kan eveneens leiden tot een wijziging van het resultaat. De termijnen voor de aanpassing van de autocontrolegegevens in de databanken van het FAVV zijn in een procedure vastgelegd.
  15. Wanneer zijn mijn tijdelijke resultaat veranderen in een definitief resultaat?
   Uw tijdelijk resultaat “voldoende” of “te verbeteren” zal wijzigen in een definitief resultaat van zodra één van de geplande hercontroles tot een PV leidt of, ten laatste, wanneer alle geplande hercontroles uitgevoerd zijn. Als definitief resultaat kan u in dit geval enkel “goed” of “te verbeteren” verkijgen.
    
  16. Kan ik mijn hercontroles vroeger dan gepland laten uitvoeren om sneller tot een definitief resultaat te komen?
   Dit is niet mogelijk voor hercontroles die gepland zijn in de eerste 6 maanden na de ongunstige controle. Indien de termijn om u op orde te stellen echter langer is dan 6 maanden, kan u wel vragen om de hercontrole vroeger dan gepland uit te voeren.

   Vb. In overleg met de controleur spreekt u af dan de nodige verbouwingswerken uitgevoerd zullen zijn binnen de 9 maanden. De werken werden echter na 7 maanden al afgerond. U kan in dit geval aan de controleur vragen zijn hercontrole vroeger uit te voeren.
  17. Ik ben niet tevreden met mijn eigen resultaat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een beter resultaat bekom?
   Dit kan door het autocontrolesysteem van uw B2C-activiteiten te laten certificeren of valideren. In geval van een gecertificeerd autocontrolesysteem zal u geclassificeerd worden als “uistekend”, in geval van een gevalideerd autocontrolesysteem krijgt u het inspectieresultaat “zeer goed” toegekend. U behoudt deze classificaties zolang uw autocontrolesysteem gecertificeerd of gevalideerd is.
  18. Wat betekent de classificatie “geen recente inspectie”?

   Deze classificatie heeft meerdere betekenissen :

   • de B2C-activiteiten van de operator werden nog nooit geïnspecteerd;
   • de B2C-activiteiten van de operator werden sinds het nulmoment (1/11/2014) nog niet geïnspecteerd en de laatste inspectie voor dit nulmoment was ongunstig;
   • de B2C-activiteiten van de operator werden voor het allereerst geïnspecteerd met een ongunstig resultaat tot gevolg, in afwachting van zijn definitieve classificatie.
  19. Hoe lang behoud ik de classificatie “uitstekend”
   U behoudt deze classificatie zolang het autocontrolesysteem van al uw B2C-activiteiten gecertificeerd is en u recht heeft op een smiley. Wanneer u echter uw certificatie (en smiley) verliest, zal u ook uw classificatie “uitstekend” verliezen. Uw nieuwe classificatie zal berekend worden op basis van uw laatste hygiëne-inspectie.
  20. Ik begrijp niet waarom ik een welbepaald resultaat heb gekregen. Wat kan ik doen?
   Indien u vragen hebt over uw resultaat kan u contact opnemen met de helpdesk op het nummer 02/211 99 00. Onze helpdeskmedewerkers kunnen op basis van uw VEN-nummer uitleg geven bij uw classificatie.
  21. Mijn resultaat is niet correct. Wat moet ik doen?
   Indien u niet akkoord bent met uw classificatie en door middel van vb. inspectieverslagen of auditrapporten kan aantonen dat u een fout resultaat hebt gekregen kan u een klacht indienen via het klachtenformulier. De medewerkers van de helpdesk uw klacht verder onderzoeken na ontvangst van het ingevulde formulier. Pas wanneer uit onderzoek blijkt dat uw resultaat inderdaad niet correct is, zal dit gewijzigd worden in Foodweb.
  22. Kan ik de historiek van mijn eigen classificaties raadplegen?
   Ja, dit is mogelijk. Na inloggen in Foodweb kan u de historiek van de inspectieresultaten van uw eigen VEN terugvinden in het tabblad met de naam “classificatie”. Deze informatie is niet zichtbaar voor het publiek. De historiek van de classificaties van andere operatoren kan u niet zien.
  23. Welke gegevens kan ik terugvinden in de historiek van mijn classificaties?
   Het tabblad met de naam “classificatie” bevat een tabel waarin de historiek van uw inspectieresultaten wordt weergegeven. In de eerste kolom wordt de datum getoond waarop het inspectieresultaat zichtbaar werd voor het publiek in Foodweb: “Getoond vanaf”. De tweede kolom bevat de datum tot wanneer het inspectieresultaat zichtbaar was: “Getoond tot”. En de derde kolom bevat het inspectieresultaat. Voor uw huidige inspectieresultaat is vanzelfsprekend geen “Getoond tot” datum beschikbaar. Het meest recente inspectieresultaat staat daarbij bovenaan in de tabel.
  24. Hoe kan ik de affiche van mijn toelating of registratie bekomen?
   U kan de affiche van uw toelating of registratie verkrijgen op de LCE van uw inrichting of, sinds begin 2017, zelf afdrukken uit Foodweb, na inloggen. Indien u de affiche zelf afdrukt vanuit Foodweb kan u kiezen om uw toelating of registratie af te drukken met of zonder uw inspectieresultaat. Indien de u er zelf voor kiest uw toelating of registratie met inspectieresultaat af te drukken, verbindt u zich ertoe de affiche up-to-date te houden en dus te vervangen wanneer het inspectieresultaat wijzigt.
  25. Ben ik verplicht mijn inspectieresultaat te afficheren?
   Nee, er bestaat geen verplichting om het inspectieresultaat te afficheren. U bent enkel verplicht uw toelating of registratie te afficheren op een van buitenaf gemakkelijk zichtbare en toegankelijke plaats . Indien de u er vrijwillig voor kiest uw toelating of registratie met inspectieresultaat te afficheren, verbindt u zich ertoe de affiche up-to-date te houden en dus te vervangen wanneer het inspectieresultaat wijzigt.