Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Image
foto kip

Situatie in België

Er zijn in 2024 nog geen uitbraken vastgesteld op pluimveebedrijven en bij hobbyhouders. 

In 2023 werden op 8 pluimveebedrijven en bij 11 hobbyhouders besmettingen met het hoog pathogene H5 vogelgriepvirus vastgesteld.

In 2022 werden op 11 pluimveebedrijven, bij 7 vogelhandelaars, bij 10 hobbyhouders en op 1 dierenpark besmettingen met het hoog pathogene H5 virus ontdekt. 

Zie ook het overzicht van de besmettingen met H5 vogelgriepvirus in de periode 2020 - 2023.

Besmettingen bij wilde vogels

De laatste zes maanden werd het virus aangetroffen op volgende locaties.


Wetgeving

Belgische wetgeving

Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza (B.S. van 09/05/2008)
(NUMAC 2008024199 voor de gecoördineerde wetgeving)

Ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan (B.S. van 13/06/2019)
(NUMAC 2019013193 voor de gecoördineerde wetgeving
)

Europese wetgeving

Wetgeving met maatregelen voor pluimvee

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (Animal Health Law) (P.B. van 31/03/2016)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (P.B. van 03/06/2020) 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/2447 van de Commissie van 24 oktober 2023 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (P.B. van 30/10/2023)

Wetgeving met maatregelen voor andere vogels dan pluimvee

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (P.B. van 03/06/2020)
 

Monitoring

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (P.B. van 03/06/2020)
 

Vaccinatie

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/361 van de Commissie van 28 november 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor het gebruik van bepaalde diergeneesmiddelen voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten (P.B. van 20/02/2023) 


Maatregelen in België

Algemene maatregelen

Vanaf 6 april 2024 moet het voederen van pluimvee en in gevangenschap levende vogels binnen gebeuren, of alleszins afgeschermd van wilde vogels. De ophokplicht voor geregistreerde inrichtingen van professionele houders en hobbyhouders is niet langer van kracht.
Voor alle info: 
Procedure 1714119: maatregelen voor het hele Belgische grondgebied

Maatregelen in de beperkingszones

Er zijn momenteel geen beperkingszones

Procedure 1717141: maatregelen in een beschermingszone

Procedure 1715557: maatregelen in een bewakingszone

Derogaties – uitzonderingen

Procedure 1718531: Derogatie voor het afvoer van broedeieren afkomstig van een beschermingszone naar een broeierij

Procedure 1663138: Derogatie voor het slachten van pluimvee afkomstig van een bewakingszone of een tijdelijke bufferzone

Procedure 1663174: Derogatie voor het afvoer van broedeieren afkomstig van een bewakingszone of een tijdelijke bufferzone

Procedure 1663873: Derogatie voor het afvoer van broedeieren afkomstig van een beschermingszone naar een brekerij

Procedure 1714117: Derogatie voor het uitladen van slachtpluimvee

Procedure 1676515: Derogatie voor het vaccineren van vogels in erkende dierentuinen

Andere maatregelen

Procedure 1665176: Monsternemingen in het kader van de waakzaamheid voor vogelgriep

Omzendbrief betreffende verzamelingen van hobbypluimvee

Procedure 1243484 verplichte reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen afkomstig uit risicogebieden


Waarschuwing voor de professionele pluimveehouders

Net zoals in de buurlanden, zijn ook in ons land de wilde vogelpopulaties besmet met het H5-vogelgriepvirus. Besmette wilde vogels verspreiden het virus via hun uitwerpselen. Het risico is dan ook hoog dat de omgeving van de stallen besmet is met vogelgriep. Hierdoor is ook het risico op insleep van vogelgriep ten gevolge van omgevingscontaminatie door wilde vogels momenteel zeer hoog. Ook strooisel, dat in open lucht werd bewaard en werd besmet door wilde vogels, is een potentieel gevaar.
Dit vraagt een bijzondere aandacht voor de bedrijfsgebonden activiteiten waarbij personen en materiaal, in het bijzonder strooisel, kratten en voertuigen, in de stal worden gebracht.

Omwille van de hoge omgevingsdruk, raadt het FAVV alle professionele pluimveehouders aan om strooisel uitsluitend afgedekt of in een overdekte ruimte op te slagen. Verder is het aanbevolen om banden, wielkasten en treeplanken van het voertuig, waarmee strooisel wordt aangevoerd in de stallen, te reinigen en ontsmetten vooraleer de stal binnen te rijden.

Daarnaast is het handhaven van een hoog niveau van bioveiligheid nog steeds van enorm groot belang.


Biociden

Toegelaten ontsmettingsmiddelen via de zoekmotor van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Informatie voor de internationale handel

Zelfverklaring van de vrije status voor vogelgriep van België 

Immediate notification report (WOAH):

Export

Pre-attestatie van producten afkomstig van pluimvee


Vogelgriep - Sterfte bij wilde vogels

Wanneer je één of meerdere dode wilde vogels vindt:

Call center vogelgriep
0800 99 777 (tijdens werkdagen van 9u tot 12u)
mail: influenza@favv/afsca.be

Wat te doen in geval van verdachte sterfte bij wilde vogels? 
Fotoalbum van de species die betrokken zijn in het passieve toezicht bij wilde vogels


Aanbevelingen van de Gewestelijke Overheden:
Natuur en Bos (Vlaanderen)
Leefmilieu Brussels (Brussel)
DNF (Wallonië)

Locatie van gevallen van vogelgriep in de laatste 6 maanden

Gevoelige natuurgebieden

De gevoelige natuurgebieden zijn de gebieden waar veel wilde watervogels of trekvogels voorkomen en waar het risico voor insleep van het vogelgriepvirus groter is dan elders. 
Controleer of je je bevindt in een gevoelig natuurgebied. Klik hiervoor op het vergrootglassymbool links bovenaan na het openen van de kaart en geef je adres in.