Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Praktische fiches - epidemische dierziekten

Hulp bij de klinische diagnose van de belangrijkste epidemische ziekten met risico op opduiken / heropduiken.

Inleiding

De meeste epidemische dierziekten werden nog nooit waargenomen door de huidige veehouders en dierenartsen in België. De kennis van deze ziekten door de actoren op het terrein is dus heel beperkt.

Het risico op insleep van een dergelijke ziekte, waarvan er enkele voor de deur van Europa staan, of zelfs reeds aanwezig zijn, is echter wel degelijk reëel. Als bewijs hiervan de recente introductie in sommige lidstaten (mond- en klauwzeer, blauwtong, hoog pathogene aviaire influenza, Afrikaanse varkenspest,...).
De globalisering van vervoer, handel en toerisme, en ook de klimaatverandering doen dit risico op insleep toenemen.

De constante verbetering van de bioveiligheid vormt de eerste stap om de insleep van deze ziekten in onze beslagen te vermijden. Op een dag kan één van die ziekten ook binnenkomen in België. 
Als ondanks de preventieve maatregelen er toch een insleep van één van deze ziekten in België zou gebeuren, zal het cruciaal zijn om ze zo vlug mogelijk te detecteren. Naar analogie wordt vaak gezegd dat een glas water volstaat om een beginnende bosbrand te blussen, maar dat na verloop van enkele minuten blusvliegtuigen moeten worden gestuurd. Er moet heel snel worden gereageerd indien we de verspreiding van een epidemie willen beperken. Een epidemie heeft immers grote gevolgen voor de betrokken sectoren en kan zelfs de globale economie van een land aantasten.

De onderstaande beknopte, praktische en geïllustreerde fiches zijn dan ook opgesteld om te herinneren aan bepaalde elementen en symptomen van de belangrijkste epidemische ziekten met risico op opduiken / heropduiken.
Dit zou het voor de praktijkdierenartsen en veehouders mogelijk moeten maken om in één oogopslag het klinische beeld en de meest relevante epidemiologische informatie te beoordelen om sneller gealarmeerd te zijn bij een eventueel opduiken in een stapel.

Alle fiches hebben betrekking op aangifteplichtige ziekten. De algemene (meldingsplicht) en specifieke (vogelgriep, mond- en klauwzeer, Aujeszky…) regels van de aangifteplicht bij de LCE zijn dan ook van toepassing. Het is noodzakelijk dat de LCE wordt gecontacteerd in geval van twijfel, opdat de inspecteurs-dierenartsen snel zouden kunnen optreden om monsters te nemen en die te laten onderzoeken en de aanwezigheid van de verdachte ziekteverwekker te ontkrachten of te bevestigen.

In een ziektevrij land is het volstrekt normaal en wenselijk dat af en toe verdenkingen van epidemische ziekten worden gemeld door de veehouders of de dierenartsen op het terrein. Dat is het bewijs van een efficiënt passief toezicht!


Dierziektefiches (betrokken dieren)

Afrikaanse varkenspest (varkens)

Aviaire influenza (pluimvee)

Besmettelijke nodulaire dermatose (runderen)

Besmettelijke runderpleuropneumonie (runderen)

Blauwtong (herkauwers)

Klassieke varkenspest (varkens)

Mond-en-klauwzeer (verschillende diersoorten)

Paardenpest (paardachtigen)

Pest van kleine herkauwers (schapen en geiten)

Riftvalleykoorts (verschillende diersoorten)

Schapen- en geitenpokken (schapen en geiten)

Vesiculaire stomatitis (verschillende diersoorten)

Vesiculaire varkensziekte (verschillende diersoorten)

Ziekte van Aujeszky (verschillende diersoorten)

Ziekte van Newcastle (pluimvee)


Nuttige links (Fiches dierengezondheid en/of zoonoses)