Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoosanitaire toestand in België

 Wetgeving


Koninklijk besluit van 22 Mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers
(Nummer NUMAC - 2005022397 - voor de gecoördineerde wetgeving (https://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm)).

Koninklijk besluit van 03 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht (B.S. van 11/03/2014)
(Nummer NUMAC - 2019013308 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (Nummer CELEX - 32018R1882 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Voor alle hierna vermelde dierziekten geldt een aangifteplicht voor de verantwoordelijke veehouder, de dierenarts en de verantwoordelijke van het laboratorium


Alle zoogdieren

Ziekte Aanwezig Afwezig
Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Miltvuur     1989  
Rabiës    

2008
Te wijten aan een illegale invoer van een hond uit Marokko.

Laatste ‘inheems’ Belgisch geval dateert van 1998 (wilde dieren - vos) en 1999 (gedomesticeerde dieren - rund)

Ziektevrije status ~  WOAH (https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-dis…) sinds 2001

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620

Ziekte van Aujeszky     2002 (gedomesticeerde varkens)

Ziektevrije status ~ EU Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620sinds 2011

Besmetting met het SARS-CoV-2 X      

Paardachtigen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Andere virale paardenencefalitis met zoönotisch potentieel ( Sint-Louis encefalitis, , Borna, …)   X    
Equine infectieuze anemie     02/2024  
Dourine   X    
Surra (Trypanosoma evansi)   X    
Oosterse paardenencefalomyelitis   X    
Westerse paardenencefalomyelitis   X    
Venezolaanse paardenencefalomyelitis   X    
Epizoötische lymfangitis   X    
Kwade droes        
Paardenpest   X   Officieel vrij van ziekte ~ WOAH ( https://www.woah.org/en/disease/african-horse-sickness/) sinds 2013
Vesiculaire stomatitis   X    
West-Nijlkoorts   X    
Japanse encefalitis   X    
Hendra virus   X    

Alle herkauwers en kameelachtigen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)

Mond- en klauwzeer

    1976 Officieel vrij van ziekte ~ WOAH (https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/) sinds (1996)
Blauwtong (Bluetongue) X      
RiftValleykoorts   X    
Runderpest     1920 Officieel vrij van ziekte ~ WOAH
Pest bij kleine herkauwers   X   Officieel vrij van ziekte ~ WOAH (https://www.woah.org/en/disease/peste-des-petits-ruminants/#ui-id-5) sinds 2014
Q-koorts X      

Runderen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Brucellose (B. abortus, B. melitensis en B. suis)     2016 (1 haard Brucella suis)

ziektevrije status ~ EU (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620) sinds 2003

Nodulaire dermatose (Lumpy skin disease)   X    
Boviene spongiforme encefalopathie (BSE)     2006 Officieel statuut “Verwaarloosbaar risico” ~ WOAH (https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-dis…) sinds 2012
Enzoötische runderleukose     1997

Ziektevrije status ~ EU (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620)  sinds 2003

Besmettelijke pleuropneumonie     1897 Officieel ziektevrije status – EU, geen status WOHA
Rundertuberculose     2021

ziektevrije status ~ EU (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620) sinds 2003

Vesiculaire stomatitis   X    
Botulisme X      
Epizoötische hemorragische ziekte   X    
Infectieuze boviene rhinotracheïtis / infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR) X    

EU erkend bestrijdingsprogramma – beslagen I3 en I4 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620

Boviene virale diarree (BVD) X      
Surra (Trypanosoma evansi)   X    

Schapen en geiten

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Brucellose (B. abortus, B. melitensis en B.suis)   X  

ziektevrije status ~ EU (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620) sinds 1993

Brucellose (B. ovis)   X    
Schapen- en geitenpokken   X    
Scrapie     2007  
Besmettelijke pleuropneumonie bij geiten   X    
Epizoötische hemorragische ziekte   X    
Surra (Trypanosoma evansi)   X    
Tuberculose (complex Mycobacterium tuberculosis)   X    

Hertachtigen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Epizoötische hemorragische ziekte bij herten   X    
Chronic wasting disease   X    
Brucellose (B. abortus, B. melitensis en B.suis)   X    
Surra (Trypanosoma evansi)   X    
Tuberculose (complex Mycobacterium tuberculosis)   X    
Infectieuze boviene rhinotracheïtis / infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR)   X    
Blauwtong   X    

Kameelachtigen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Epizoötische hemorragische ziekte   X    
Brucellose (B. abortus, B. melitensis en B.suis)   X    
Surra (Trypanosoma evansi)   X    
Tuberculose (complex Mycobacterium tuberculosis)   X    
Infectieuze boviene rhinotracheïtis / infectieuze pustuleuze vulvovaginitis (IBR)   X    

Varkens

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Mond- en klauwzeer     1976 Officieel vrij van ziekte ~ WOAH sinds 1996 (https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-dis…
Varkensbrucellose (B. abortus, B. melitensis en B.suis)     1969   
Enzoötische encefalomyelitis (ziekte van Teschen)   X    
Vesiculaire varkensziekte     1993   
Trichinose (Trichinella spp.)     1979 Statuut “verwaarloosbaar risico” ~ EU

Afrikaanse varkenspest
Gehouden varkens

    1985 Vrij van ziekte voor alle varkensachtigen : zelfdeclaratie WOAH bevestigd op 1/10/2020 (https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/

Afrikaanse varkenspest
Wilde varkens

    2019 Vrij van ziekte voor alle varkensachtigen : zelfdeclaratie WOAH bevestigd op 1/10/202 (https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/)
Klassieke varkenspest     1997 Officieel vrij van ziekte ~  WOAH sinds 2015 (https://www.woah.org/en/disease/classical-swine-fever/#ui-id-2)
Vesiculaire stomatitis   X    
Nipahvirus   X    
Japanse encefalitis   X    

Pluimvee en vogels

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Hoog pathogene aviaire influenza     29/12/2023  
Laag pathogene aviaire influenza
(pluimvee - professionelen)
    December 2020  
Ziekte van Newcastle (pluimvee)     17 juli 2018 

Vrij van ziekte (met vaccinatie)  zelfdeclaratie WOAH sinds 2018

Niet vrij van ziekte (zonder vaccinatie) AHL

Ziekte van Newcastle (hobbykippen)     31 juli 2018 Vrij van ziekte ~ zelfdeclaratie WOAH sinds 2018
Paramyxovirose (duiven)1     20 oktober 2020  
Mycoplasma Gallisepticum     Oktober 2022  
Mycoplasma Meleagridis   X    
Salmonella Pullorum/Gallinarum - Salmonella arizonae     November 2017  
Vogelcholera   X    

1 Duiven : enige familie Colombidae van het genus Colomba


Lagomorfen (konijnen, hazen, knaagdieren)

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Tularemie     2003  

Nertsen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Virale enteritis   X    

Honingbijen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Acariose (Acarapis woodi)     2000  
Kleine bijenkastkever (Aethina tumida)   X    
Tropilaelaps spp.   X    
Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae) X      
Europees vuilbroed (Melissococcus plutonius) X      

Vissen

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Infectieuze zalmanemie   X  

ziektevrije status ~ EU (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620) sinds 2010

Infectieuze hematopoietische necrose (IHN)   X   20/12/2023  
Virale hemorragische septicemie (VHS) X   31/05/2021  
Koi herpesvirus X   31/12/2019   
Epizoötische hematopoïetische necrose   X    

Weekdieren

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Bonamia ostreae      2008  
Marteilia refringens   X    
Bonamia exitiosa   X    
Perkinsus marinus   X    
Microcytos mackini   X    

Schaaldieren

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
White spot disease   X    
Taurasyndroom   X    
Yellow head disease   X    

Amfibiën

Ziekte Aanwezig

Afwezig

Ziekte werd nooit
vastgesteld

Afwezig

Laatste geval

Officieel statuut
(WOAH/UE)
Batrachochytrium dendrobatidis   X (wildlife)     
Ranavirus     2010 (wildlife)  

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)

Vlaamse Overheid

- Waals Gewest

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    2017  

Voor alle hierna vermelde dierziekten geldt een aangifteplicht voor de verantwoordelijke van het laboratorium, wanneer vastgesteld tijdens een laboratoriumonderzoek

  •  Virale zoönoses:
Norovirus
  L’hépatite A virus
  Influenza virus
  Virussen overgedragen door arthropoden
  Virale zoönotische encefalitis
  Nipah virus
  Hendra virus
  Ebola virus
  Appenpokken
  Besmetting met het SARS-CoV-2 
  • Bacteriële zoönoses:
Borreliose
  Botulisme
  Brucellose
  Campylobactériose
  Leptospirose
  Listeriose
  Psittacose
  Salmonellose
  Tuberculose
  Vibriose
  Yersioniose
 

Q-koorts

  Verocytotoxine producerende E. coli
  • Parasitaire zoönoses:
Anisakiase
  Cryptosporidiose
  Cysticercose
  Echinococcose
  Toxoplasmose
  Trichinellose

De resultaten van de monitoring op zoönotische kiemen vindt u op de pagina m.b.t. zoönoses.


Verslagen dierengezondheid (WOAH)

WOAH : World Organisation for Animal Health, voorheen OIE