Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eieren en eiproducten

Export

    
- Broedeieren en eicellen

      
- Eiproducten

 

Handelsnormen voor eieren

    Europese wetgeving :
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
(Nummer CELEX - 32013R1308 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Verordening (EU) nr. 1308/2013 - Bijlage VII - deel VI (PDF)

: Eieren van kippen van de soort Gallus gallus
Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.
(Nummer CELEX - 32008R0589 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Verordening (EG) nr. 598/2008 van de Commissie van 24 juni 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de handelsnormen voor eieren.
(Nummer CELEX - 32008R0598 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

      
      
    Belgische wetgeving :
K.B. van 10/11/2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren.
(Nummer NUMAC - 2009018498 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Omzendbrief met betrekking tot de modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren
Bijlage 1 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A (levering aan een pakstation in een andere lidstaat van de Europese Unie)
Bijlage 2 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse B (levering aan de levensmiddelenindustrie)
      
      
    Omzendbrief :
Omzendbrief betreffende het toekennen van een unieke stempelcode aan pluimveebedrijven voor het stempelen van eieren.