Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrieven "Dierlijke producten"

Omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de dierlijke producten: vlees, vis, melk, eieren,...
Onderwerp Van toepassing vanaf Identificatie
Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild
- Bijlage 1: Frans model van verklaring GP
- Bijlage 2: Nederlands model van verklaring GP
- Bijlage 3: Luxemburgs model van verklaring GP

Deze omzendbrief heeft als doel om een afwijking in te stellen op de verplichting van een gezondheidscertificaat voor karkassen van niet-onthuid grof vrij wild dat afkomstig is van de jacht in een grensgebied en dat vervolgens wordt vervoerd naar een vrijwildbewerkingsinrichting die gelegen is op het nationaal grondgebied.
18/03/2024 PCCB/S3/1347004
- Bijlage 1 (fr)
- Bijlage 2
- Bijlage 3 (fr)
 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Omzendbrief met betrekking tot het slachten van gekweekt wild en bizons en het uitsnijden van vlees van gekweekt wild in een erkende inrichting
- Bijlage 1: Diergezondheidscertificaat voor op de inrichting geslachte dieren
- Bijlage 2: Verklaring van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die de dieren heeft gekweekt
- Bijlage 3: Diergezondheidscertificaat voor op de inrichting gedood gekweekt wild overeenkomstig punt 3bis van sectie III van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

Deze omzendbrief geeft toelichting over de reglementaire vereisten betreffende de hygiëne bij het slachten van gekweekt wild en van bizons en de hygiëne bij het uitsnijden van deze dieren.  In de Europese regelgeving is een afwijking voorzien die toelaat dat gekweekt wild en, bij uitzondering, bizons op de inrichting kunnen geslacht worden.  Deze omzendbrief verduidelijkt de regels voor de implementatie van deze afwijking in België. Hij verduidelijkt ook het vervoer (van levende of gedode dieren) naar een slachthuis of naar een andere erkende inrichting waar het uitslachten en de verwerking van het karkas plaatsvinden. De erkende inrichtingen voor het uitsnijden van vlees van gekweekt wild vallen eveneens binnen deze omzendbrief.

08/03/2024 PCCB/S3/1172442
- Bijlage 1 
- Bijlage 2
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van remstoffen in rauwe melk te gebruiken in het kader van autocontrole.
- Bijlage 1 : Voorwaarden voor de erkenning van een sneltest voor de screening van antibioticaresiduen in rauwe melk.
- Bijlage 2 : Voorwaarden voor de erkenning van een microbiologische inhibitortest voor het bevestigen van een niet-conform resultaat, bekomen met een sneltest bij de ingangscontrole van melk op antibioticaresiduen.

Deze omzendbrief heeft als doel de operatoren te informeren over de testen die in het kader van autocontrole gebruikt kunnen worden om remstoffen in rauwe melk te detecteren.
15/02/2024 PCCB/S3/96718
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Links naar :
- Lijst van sneltesten
- Detectiecapaciteit
- Lijst microbiologische inhibitortesten

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Traceerbaarheid van konijnen die voor de slacht zijn bestemd.
- Bijlage : Verplaatsingsdocument voor konijnen

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector vanaf de inrichting waar de dieren worden gehouden tot in het slachthuis.
05/02/2024 PCCB/S3/1196575
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees.

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de specifieke traceerbaarheids-en etiketteringsregels voor rundvlees.
03/01/2024 PCCB/S3/1460489
 
Keuring van jonge runderen, jonge kleine herkauwers, eenhoevigen en varkens.
- Bijlage : Vereisten betreffende het statuut van “gecontroleerde huisvestingsomstandigheden”.
 

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de toepassing van een op een risicobeoordeling gebaseerde, in essentie, visuele vleeskeuring bij jonge runderen, jonge kleine herkauwers, eenhoevigen en varkens en op de voorwaarden die in acht genomen moeten worden om een dergelijke keuring mogelijk te maken.

12/12/2023 PCCB/S3/1152342
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Ontsmetten van gereedschap met alternatieve methoden voor heet water van ten minste 82°C in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees. Deze omzendbrief heeft als doel de voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van andere systemen dan water van ten minste 82°C voor het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees. 31/10/2023 PCCB/S3/1123560

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon (G.P.) binnen de Benelux (Jacht)
- Bijlage : formulier tot aanvraag van de erkenning G.P. en de registratie.

Deze omzendbrief licht de in België geregistreerde gekwalificeerde personen in over de mogelijkheid de erkenning van hun statuut te bekomen voor het Groothertogdom Luxemburg en/of Nederland en daar geregistreerd te worden als G.P. Tevens worden zij ingelicht over de te volgen procedure.
25/08/2023 PCCB/S3/878741
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Voedselketeninformatie voor dieren – standaardformulier VKI
- Bijlage 1: minimaal te verstrekken informatie runderen
- Bijlage 2: minimaal te verstrekken informatie geiten en schapen
- Bijlage 3: minimaal te verstrekken informatie lagomorfen
- Bijlage 4: minimaal te verstrekken informatie pluimvee
- Bijlage 5: minimaal te verstrekken informatie varkens
- Bijlage 6: minimaal te verstrekken informatie kalveren
- Bijlage 7: minimaal te verstrekken informatie eenhoevigen
- Bijlage 8: standaardformulier VKI
 

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten over de voedselketeninformatie (VKI) die aan de slachthuisexploitant verstrekt moet worden door de exploitant van het bedrijf van herkomst van de voor de slacht bestemde dieren. De omzendbrief is gericht aan de exploitanten die dieren leveren aan een slachthuis en aan de slachthuisexploitanten.

29/06/2023 PCCB/S3/1782288
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7
- Bijlage 8
Winning én het verplaatsen naar andere lidstaten van sperma, eicellen en embryo’s van honden en katten.

In deze omzendbrief wordt een overzicht gegeven van de voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen indien hij levende producten van honden en katten wenst te verplaatsen naar een andere lidstaat.

10/04/2023 PCCB/S2/1768896
Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen, productievestigingen van gehaktvlees, vleesbereidingen en vleesproducten en vleeswinkels.
Bijlage : Lijst van landen met BSE-status “verwaarloosbaar BSE-risico”, met “gecontroleerd BSE-risico” en “onbepaald BSE-risico”.

Deze omzendbrief heeft als doel de vereisten betreffende het verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal te verduidelijken, vastgelegd door Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten of afgeleide producten.
19/10/2022 PCCB/S3/1340075
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van remstoffen in rauwe melk te gebruiken in het kader van autocontrole.
- Bijlage 1 : Voorwaarden voor de erkenning van een sneltest voor de screening van antibioticaresiduen in rauwe melk.
- Bijlage 2 : Voorwaarden voor de erkenning van een microbiologische inhibitortest voor het bevestigen van een niet-conform resultaat, bekomen met een sneltest bij de ingangscontrole van melk op antibioticaresiduen.

Deze omzendbrief heeft als doel de operatoren te informeren over de testen die in het kader van autocontrole gebruikt kunnen worden om remstoffen in rauwe melk te detecteren.
08/07/2022 PCCB/S3/96718
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Links naar :
- Lijst van sneltesten
- Detectiecapaciteit
- Lijst microbiologische inhibitortesten

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Controle op de kwaliteit van de rauwe melk

Deze omzendbrief heeft tot doel, de kopers van rauwe melk te herinneren aan de verplichtingen van de kwaliteitscontrole.
29/04/2022 PCCB/S3/1352818

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verkoop van rauwe, onverpakte melk via een melkautomaat

In de omzendbrief, wil het FAVV wijzen op de hygiëne-eisen voor de melkautomaten.

 
22/03/2022 PCCB/S3/374206

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Handel brengen van reptielenvlees.

Het doel van deze omzendbrief is de regels voor invoer en in de handel brengen van reptielenvlees verduidelijken.
04/11/2021 PCCB/S3/1535520

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
De erkenning en de werking van de mobiele slachthuizen en uitsnijderijen
 

Het doel van deze omzendbrief is te verduidelijken hoe de wetgeving moet worden toegepast en geïnterpreteerd wat betreft de erkenning en de werking van slachthuizen en uitsnijderijen indien het gaat om mobiele installaties.

27/09/2021 PCCB/S3/1703195
 
Slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren op de hoeve.
Bijlage : Model diergezondheidscertificaat.

Het doel van deze omzendbrief is te verduidelijken hoe het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren op de hoeve moet worden georganiseerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004. De omzendbrief gaat echter niet in detail in op noodslachtingen en erkende mobiele slachthuizen.
23/09/2021 PCCB/S3/1704341
Bijlage
Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild
- Bijlage 1 : foto's van karakteristieke letsels van Afrikaanse varkenspest
- Bijlage 2 : foto's van karkassen met karakteristieke letsels van tuberculose
- Bijlage 3 : verklaring model
 

Deze omzendbrief heeft tot doel, de gekwalificeerde personen (GP) te herinneren aan de reglementaire verplichtingen inzake eerste onderzoek van het jachtwild en die personen aan te sporen tot waakzaamheid ten aanzien van enig letstel dat wijst op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij het vrij wild.

01/09/2021 PCCB/S3/1219397
- Bijlage 1 (laesies AVP)
- Bijlage 2 (laesies TBC)
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid van vrij wild in wildbewerkingsinrichtingen en activiteitenverklaringen die deze inrichtingen moeten doen aan het FAVV.
- Bijlage 1: Model van register van inkomende stukken vrij wild
- Bijlage 2: Model van verklaring van GP
- Bijlage 3: Model van diergeneeskundig attest
- Bijlage 4: Slachtstatistieken: vrij wild

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op vrij wild vanaf het doden van het wild tot in de erkende wildbewerkingsinrichting.
18/08/2021 PCCB/S3/1548213
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren
Bijlage 1 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A (levering aan een pakstation in een andere lidstaat van de Europese Unie)
Bijlage 2 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A of B (levering aan de levensmiddelenindustrie)

De omzendbrief geeft uitleg over de inhoud van het KB inzake handelsnormen voor eieren. Het betreft afwijkingen op de Europese verordeningen inzake handelsnormen voor eieren, onder meer afwijkingen op de stempelplicht in enkele specifieke gevallen.
22/07/2021 PCCB/S3/1419864
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
20/07/2021 PCCB/S3/952588

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het belang van het correct aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis.
08/06/2021 PCCB/S3/863436

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Particuliere slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
Bijlage : schematische voorstelling opeenvolgende bestemmingen van particuliere slachtingen

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de particuliere slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
05/05/2021 PCCB/S3/116116
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Afkeuring van rundernieren
Bijlage 1 : Lijst van de gemeentes uit de Umicore-zone.
Bijlage 2 : Sanitel/Beltrace

Deze omzendbrief heeft als doel de exploitanten van runderslachthuizen te informeren over de aanpak m.b.t. het voor humane consumptie ongeschikt verklaren van rundernieren.
29/04/2021 PCCB/S3/1227561
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Vachtcondities van ter slachting aangeboden dieren.
Bijlage : modelformulier voor melding aan het FAVV van veehouders die regelmatig in gebreke blijven.

Deze omzendbrief legt uit hoe de reglementaire vereisten over properheid van de huid of vacht van dieren die ter slachting worden aangeboden, te respecteren.
28/04/2021 PCCB/S3/1044541
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Organisatie van de bedrijfsgeassisteerde keuring

Het doel van deze omzendbrief is om de organisatie en het verloop toe te lichten van de keuring waarbij de officiële dierenarts wordt bijgestaan door bedrijfsassistenten in de pluimveeslachthuizen.
04/02/2021 PCCB/S3/1669193
Controles van visserijproducten in de visafslagen

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de verplichte controles van visserijproducten in de visafslagen: enerzijds de controles uitgevoerd in het kader van de autocontrole door de exploitanten en anderzijds de officiële controles door het FAVV.
15/01/2021 PCCB/S3/1168818

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Traceerbaarheid van konijnen.
- Bijlage : Verplaatsingsdocument voor konijnen

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector vanaf de inrichting waar de dieren worden gehouden tot in het slachthuis.
11/01/2021 PCCB/S3/1196575
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest.

In deze omzendbrief zijn de voorschriften opgenomen betreffende het in bewaring nemen van huiden in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest.
23/11/2020 PCCB/S3/1657907
 
Valorisatie van pluimveepoten in het slachthuis.

Deze omzendbrief behandelt het verzamelen van poten in de erkende pluimveeslachthuizen met het oog op een menselijke consumptie.
09/11/2020 PCCB/S3/794978

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Slachthygiëne bij als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het belang van het hygiënisch slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de reglementaire vereisten terzake. Onder meer worden richtsnoeren aangereikt om karkasbezoedeling te vermijden en te verhelpen.
27/07/2020 PCCB/S3/927854
Omzendbrief over de indeling, de monitoring en het beheer van productie- en heruitzettingsgebieden voor levende tweekleppige weekdieren

- Bijlage 1: Aanvraagformulier voor de indeling van een productie- en heruitzettingsgebied voor levende tweekleppige weekdieren
- Bijlage 2: Monsternemingsverslag
- Bijlage 3: Model van protocol

De betrokken exploitant informeren over de verantwoordelijkheden bij het indelen, inclusief het indienen van de indelingsaanvraag, de monitoring en het beheer van productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren.
 

23/07/2020 PCCB/S3/1626565
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
Microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in ‘kleine slachthuizen’.
- Bijlage : Printscreens website Salmonella.

Deze omzendbrief heeft als doel de proceshygiënecriteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de nationale voorwaarden tot het toepassen van de mogelijkheid van versoepelingen zoals door de Verordening (EG) nr. 2073/2005 aan de lidstaten aangeboden op het vlak van de frequentie van salmonella-analyses in de kleine slachthuizen te verduidelijken.
15/05/2020 PCCB/S3/148040
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Omzendbrief betreffende :
- het proceshygiënecriterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
- het proceshygiënecriterium Campylobacter spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens;
- het voedselveiligheidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
- de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen”.

- Bijlage 1: Schema bemonsteringsfrequenties voor de slachthuizen en de uitsnijderijen
- Bijlage 2: printscreen

De omzendbrief legt de beschreven elementen hierboven uit.
01/01/2020 PCCB/S3/823823 
- Bijlage 1 
- Bijlage 2 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

20/12/2019 PCCB/S2/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
 
Omzendbrief betreffende het toekennen van een unieke stempelcode aan pluimveebedrijven voor het stempelen van eieren
Bijlage : voorbeelden

Deze omzendbrief geeft toelichting over:
- de wijze van registratie in SANITEL van pluimveebedrijven die broedeieren en consumptie-eieren produceren;
- het toekennen van de unieke stempelcode waarmee die eieren worden gestempeld (gemerkt);
- de wijze van stempelen van eieren per beslag.
22/07/2019 PCCB/S2/1583899
Bijlage
Stroomafschakelplan

Deze omzendbrief heeft tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid.
12/11/2018 PCCB/S3/JIM/1234074
Toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen
Bijlage 1: Beslissingsboom voor hoevezuivelproducenten om te bepalen of de operator over een toelating of een erkenning moet beschikken

Deze omzendbrief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden die bepalen of een hoevezuivelproducent over een toelating of een erkenning dient te beschikken. Tevens wordt het toepassingsgebied van de autocontrolegidsen voor de zuivelsector kort toegelicht.
18/05/2018 PCCB/S3/NDZ/1136184
Gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

31/01/2018 PCCB/S3/1019324
Toegang tot slachthuizen door andere controlediensten dan het FAVV.

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de na te leven hygiëneregels wanneer andere controlediensten dan het FAVV zich toegang wensen te verschaffen tot een slachthuis, ook in de gevallen waar snelheid van optreden een bepalende factor is voor het welslagen van de beoogde controle.
30/01/2018 PCCB/S3/1094135
Vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de praktische modaliteiten m.b.t. het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens vanaf een slachthuis.
01/12/2017 PCCB/S3/TVV/387969
- Verordening (EU) 2017/1981

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening (EG) nr. 2073/2005 voor de inrichtingen in de sector verwerking
- Bijlage 1: Microbiologische criteria voor gehakt vlees en vleesbereidingen i.k.v. de wettelijke bemonsteringsfrequentie (cfr. verordening (EG) nr. 2073/2005)
- Bijlage 2: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie
- Bijlage 3: Schema bemonsteringsfrequentie

Het doel van deze omzendbrief is de aandacht te vestigen op de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen met het oog op microbiologische analyses in het kader van de verordening (EG) nr. 2073/2005 en het KB van 26 april 2009 voor de inrichtingen in de sector verwerking.
14/07/2017 PCCB/S3/VCT/1367700
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor landbouwhuisdieren en van bij het transport gebruikte voorzieningen in de slachthuizen.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het reinigen en ontsmetten van veetransportmiddelen in de slachthuizen.

02/03/2017 PCCB/S3/TVV/1033881

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Winning van sperma van fokberen in het kader van het prestatieonderzoek: uitzonderingsregeling

Deze omzendbrief heeft als doel de praktische uitvoering te verduidelijken van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma, dat betrekking heeft op het gebruik van sperma afkomstig van stamboekberen of hybride fokberen, bestemd voor de inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf of een testbedrijf en waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in het kader van prestatieonderzoek in een selectiemesterij of in dat testbedrijf.
24/01/2017 PCCB/S2/PDW/1419860
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

01/01/2017 PCCB/S2/BHOE/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7
 
Verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden.

- Bijlage : Overzicht « Identificatie van in het slachthuis aangeboden paarden

Het in herinnering brengen van de verplichtingen met betrekking tot de controle van de identificatie van paarden, het beheer van de paspoorten en de microchips door slachthuisexploitanten.
 

11/05/2016 PCCB/S2/626734
- Bijlage

 
Hygiënevoorschriften voor de productie van vlees van konijnen Deze omzendbrief bepaalde aandachtspunten in herinnering waarvoor het vaakst problemen worden vastgesteld tijdens audits en inspecties en waarvoor operatoren voldoende oog moeten hebben opdat hun inrichtingen aan de wettelijke voorschriften voldoen. 25/03/2016 PCCB/S3/EHC/1205855

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten
- Bijlage 1 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.
28/01/2016 PCCB/S2/BHOE/1338170
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7
Rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.
Bijlage : Lijst van de betrokken activiteitfiches in deze omzendbrief.

De omzendbrief heeft als doel de toepassingsmodaliteiten uit te leggen van het koninklijk besluit van 07/01/2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.
03/11/2015 PCCB/S3/EH/1260681

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Correcte melding van gestorven runderen

Deze omzendbrief brengt het belang in herinnering van een correcte melding en registratie van gestorven runderen in SANITEL en bij Rendac.

18/03/2013 PCCB/S2/PDW/1021289
Opsporing in de slachthuizen van BSE door snelle diagnostische tests.
- Bijlage 1 : Model document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium
- Bijlage 2 : Beslissingsschema betreffende het getest karkas en de naburige karkassen in het slachthuis
- Bijlage 3 : Formulier veterinaire controle op het vervoer, het versnijden en de opslag van vlees in afwachting van de resultaten van de BSE-tests
- Bijlage 4 : Lijst van de EU-lidstaten die de toelating hebben gekregen om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien
- Bijlage 5 : Hernemingslijst van de monsters voor de snelle BSE-test bij runderen opgestuurd naar het erkend laboratorium (LAB I 501-F004a)

De omzendbrief verduidelijkt de instructies betreffende de toepassing van verordening (EG) nr. 999/2001 inzake het actief epidemiologisch toezicht op BSE in de slachthuizen bij runderen door middel van snelle diagnostische tests.
01/01/2013 PCCB/S2/PDW/692911
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Deze omzendbrief vestigt de aandacht op de reglementaire vereisten m.b.t. de documenten die om traceerbaarheidsredenen vereist zijn bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
01/07/2012 PCCB/S2/GDS/891700
Registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen
- Bijlage 1 : FAQ versie van 19/04/2011
- Bijlage 2 : Lijst van FAVV-codes voor activiteiten die verband houden met de sector aquacultuur en visserij
- Bijlage 3 : KB van 9/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren
- Bijlage 4 : Overzicht van de eisen voor registratie, toelating en erkenning en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

De omzendbrief beschrijft de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen en van de procedure voor het indienen van een aanvraag om toelating/erkenning.
01/12/2011 PCCB/S2/781508
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
Verplichting van de slachthuizen om slachtgegevens elektronisch te registreren via Beltrace met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 10/11/2005 betreffende de retributies

Deze omzendbrief trekt de aandacht van de exploitanten van slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting inzake de registratie van slachtgegevens in het geïnformatiseerd systeem Beltrace. Ze informeert de sector eveneens omtrent de sancties die zullen genomen worden indien geen, onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt worden in het geïnformatiseerd register.
20/09/2011 PCCB/S6/744561
Verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI) te registreren via Beltrace

Deze omzendbrief trekt de aandacht van de exploitanten van de slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting om de voedselketeninformatie (VKI) via de geïnformatiseerde Beltracetoepassing te registreren vanaf 31 maart 2011, wanneer deze door de veehouders elektronisch wordt bezorgd.
28/03/2011 PCCB/S6/641883
Afdrukken van het identificatiemerk op de sluitbanden van verpakkingen met versneden vlees of slachtafval

Deze omzendbrief heeft tot doel het gebruik toe te laten van sluitbanden waarop reeds het voorafgeprinte identificatiemerk is aangebracht i.p.v. een etiket op de verpakkingen van versneden vlees van pluimvee.
22/11/2010 PCCB/S2/569019