Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierlijke productie

Vlees en slachtingen

FAQ thuisslachting

 1. Wat is thuisslachting en wat zijn de aandachtspunten?
 2. Is het thuis slachten toegelaten in mijn woonplaats?
 3. Welke dieren mag ik als particulier bij mij thuis slachten (op voorwaarde dat dit toegelaten is in mijn woonplaats) ?
 4. Hoe kan ik een toelating voor het thuis slachten bekomen? Wat zijn de voorwaarden?
 5. Wanneer moet ik als particulier de aangifte van een thuisslachting doen?
 6. Is het mogelijk om het document voor de aangifte van een thuisslachting bij het gemeentebestuur op voorhand te ontvangen?
 7. Hoeveel slachttoelatingen kan het gemeentebestuur afleveren? Is dat er één per huisgezin of is het mogelijk dat een koppel er twee kan krijgen ?
 8. Krijg ik een bewijs van de aangifte van thuisslachting?
 9. Bestaan er afwijkingen over de geldigheidsduur van slachtaangiftebewijzen die afgeleverd zijn door de gemeente?
 10. Mijn gemeente wil mij geen slachtaangiftebewijs afleveren en verbiedt het thuis slachten van een dier. Kan het FAVV mij helpen om dit op te lossen?
 11. Mag ik als particulier het vlees van een dier dat ik thuis slachtte, verkopen of wegschenken?
 12. Welke maatregelen moeten worden genomen voor dierlijk afval afkomstig van de thuisslachting?
 13. Welke applicatie gebruiken de gemeentebesturen voor de registratie van particuliere thuisslachtingen?
 14. Waar vind ik als gemeentebestuur de gebruiksrichtlijnen voor Beltrace?
 15. Waar vind ik de wettelijke bepalingen over particuliere thuisslachting?
 16. Waar vind ik informatie over dierenwelzijn?
 17. Is bedwelming voorafgaand aan het slachten, verplicht?

1. Wat is thuisslachting en wat zijn de aandachtspunten?

Onder thuisslachting wordt verstaan de particuliere slachting van varkens, schapen, geiten, gekweekte wilde hoefdieren, pluimvee en konijnen, die plaatsvindt buiten het slachthuis, thuis bij de particulier eigenaar van het geslachte dier. De slachting vindt plaats bij de particulier thuis en moet de  lokale regels respecteren (zie vraag 2).

Het vlees dat afkomstig is van deze slachtingen is uitsluitend bestemd voor eigen consumptie in het gezin (privéconsumptie).

De verplichtingen over dierenwelzijn, een bevoegdheid van de gewesten, moeten gerespecteerd worden (zie ook vraag 16 en 17). Ze zijn te raadplegen via de volgende linken:


Afvalbeheer moet gebeuren in overeenstemming met regionale bepalingen (zie vraag 12).

2. Is het thuis slachten toegelaten in mijn woonplaats?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is thuisslachting van varkens, schapen, geiten en gekweekte wilde hoefdieren in alle 19 deelgemeenten verboden door de regionale overheid.In sommige andere gemeenten en steden is thuisslachting van varkens, schapen, geiten en gekweekte wilde hoefdieren verboden door de lokale overheid.Als u een thuisslachting van een varken / schaap / geit / gekweekte wild hoefdier wilt doen, dan moet u bijgevolg eerst bij uw gemeentebestuur nagaan of dit toegelaten is in uw woonplaats.

3. Welke dieren mag ik als particulier bij mij thuis slachten (op voorwaarde dat dit toegelaten is in mijn woonplaats) ?

Thuisslachting is alleen toegestaan voor varkens, schapen, geiten, gekweekte wilde hoefdieren, pluimvee en konijnen.Thuisslachting van runderen en paarden is steeds verboden. Het slachten van deze dieren moet in een erkend slachthuis gebeuren.

4. Hoe kan ik een toelating voor het thuis slachten bekomen? Wat zijn de voorwaarden?

Om als aangever van een particuliere slachting te kunnen optreden, moet u zich voorafgaand eenmalig laten registreren in de gemeente of de zetel van de lokale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.Thuis slachten (behalve thuis slachten van pluimvee en konijnen) moet op voorhand worden aangegeven bij het gemeentebestuur van uw woonplaats, dat u, indien toegelaten, een ontvangstbewijs zal afgeven. Zonder aangifte is thuisslachting niet toegestaan.

5. Wanneer moet ik als particulier de aangifte van een thuisslachting doen?

De aangifte van een thuisslachting moet uiterlijk de tweede werkdag vóór de slachtdag gedaan worden bij het gemeentebestuur van uw woonplaats (deze verplichting geldt niet voor de thuisslachting van pluimvee en konijnen).

6. Is het mogelijk om het document voor de aangifte van een thuisslachting bij het gemeentebestuur op voorhand te ontvangen?

Er is geen specifiek formulier om vooraf in te vullen. Het volstaat om naar het gemeentebestuur van uw woonplaats te gaan voor de aangifte.

7. Hoeveel slachttoelatingen kan het gemeentebestuur afleveren? Is dat er één per huisgezin of is het mogelijk dat een koppel er twee kan krijgen ?

De regelgeving verbiedt niet dat voor eenzelfde gezin twee slachtaangiftes worden afgegeven. Het vlees dat afkomstig is van deze slachtingen is uitsluitend bestemd voor eigen consumptie in het gezin, het is dus niet uitgesloten om twee kleine herkauwers te slachten voor een groot gezin.

8. Krijg ik een bewijs van de aangifte van thuisslachting?

De gemeenteontvanger of de daartoe door de gemeente aangestelde ambtenaar overhandigt een aangiftebewijs aan de persoon die de aangifte van de thuisslachting doet. Dit aangiftebewijs blijft acht kalenderdagen geldig. 

9. Bestaan er afwijkingen over de geldigheidsduur van slachtaangiftebewijzen die afgeleverd zijn door de gemeente?

Er is geen afwijking voorzien voor de geldigheidsduur van slachtaangiftebewijzen met oog op thuisslachting. De bewijzen zijn acht kalenderdagen geldig. Als de slachting niet plaatsvond binnen deze termijn, moet er een nieuwe aangifte gebeuren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats.

10. Mijn gemeente wil mij geen slachtaangiftebewijs afleveren en verbiedt het thuis slachten van een dier. Kan het FAVV mij helpen om dit op te lossen?

Het FAVV kan een gemeentebestuur niet vervangen bij de aangifte van het thuis slachten en zonder registratie van een slachtaangifte en afgifte van het bewijs, is het thuis slachten verboden.

11. Mag ik als particulier het vlees van een dier dat ik thuis slachtte, verkopen of wegschenken?

Nee! Het vlees van een dier dat thuis is geslacht, is bestemd voor de eigenaar en zijn eigen gezin dat op hetzelfde adres woont. Het is verboden om het vlees weg te schenken of in het commercieel circuit te brengen.

12. Welke maatregelen moeten worden genomen voor dierlijk afval afkomstig van de thuisslachting?

Afvalbeheer valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden. 
U moet zich tot deze overheden wenden voor meer informatie:

 • voor het Vlaams Gewest: www.ovam.be
 • voor het Waalse Gewest: http://environnement.wallonie.be/
 • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: niet van toepassing (thuisslachting van varkens, schapen, geiten en gekweekte wilde hoefdieren is verboden in alle 19 deelgemeenten).

13. Welke applicatie gebruiken de gemeentebesturen voor de registratie van particuliere thuisslachtingen?

De gemeentebesturen gebruiken de applicatie ‘Beltrace voor de gemeenten’ voor de registratie van particuliere thuisslachtingen. 

14. Waar vind ik als gemeentebestuur de gebruiksrichtlijnen voor Beltrace?

De te respecteren principes bij de registratie van particuliere thuisslachtingen zijn beschreven in een document dat hier beschikbaar is. 
Voor meer informatie over de toepassing Beltrace kunnen de gemeentebesturen hun vragen zenden naar het e-mailadres beltrace@favv-afsca.be

15. Waar vind ik de wettelijke bepalingen over particuliere thuisslachting? 

De wettelijke bepalingen over particuliere slachting in het algemeen en thuisslachting in het bijzonder zijn vastgelegd:
in de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;
in het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren.

16. Waar vind ik informatie over dierenwelzijn?

De gewesten zijn bevoegd voor dierenwelzijn en voor het respecteren van de bepalingen over dierenwelzijn bij het slachten.
Meer informatie over dierenwelzijn is raadpleegbaar op hun respectievelijke webpagina’s:

Het e-mailadres voor Vlaanderen: dierenwelzijn@vlaanderen.be .

17. Is bedwelming voorafgaand aan het slachten, verplicht?

Voorafgaand aan het slachten, moet het dier bedwelmd worden bij thuisslachting.
De gewesten zijn bevoegd voor het respecteren van de bepalingen over bedwelming bij het slachten.
Meer informatie over de voorafgaande bedwelming is raadpleegbaar op hun respectievelijke webpagina’s: