Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierlijke productie

Vlees en slachtingen

Identificatiemerken op vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren


Ovale stempel

Al het vlees (inbegrepen slachtafvallen) dat een uitsnijderij verlaat, dient voorzien te zijn van een identificatiemerk. In tegenstelling tot het gezondheidsmerk op karkassen dat onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts valt, valt het identificatiemerk onder de gehele verantwoordelijkheid van de exploitant.

Image
identificatiemerk

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om een ovaal merk waarvan de afmetingen vrij zijn. De afmetingen van de cijfers en letters zijn eveneens vrij, maar ze moeten duidelijk leesbaar zijn.

Aanduidingen:  

  • boven: BELGIË of BE (de letters “BELGIË” mogen de ronding van de ovale rand volgen, maar kunnen evengoed op een rechte lijn geplaatst worden)
  • midden: erkenningsnummer van de uitsnijderij
  • onder: EG

Op onverpakt vlees wordt het identificatiemerk aangebracht door middel van:

  • een stempel (rechtstreeks op het vlees), of
  • een etiket (rechtstreeks op het vlees), of
  • een er aan vastgehecht plaatje van duurzaam materiaal dat niet kan worden verwijderd. 

Op versneden vlees en slachtafvallen die zijn verpakt, moet het identificatiemerk worden aangebracht door middel van:

  • een opdruk op de verpakking, of
  • een etiket dat op de verpakking is bevestigd. Wanneer een onmiddellijke verpakking dezelfde bescherming biedt als een verpakking, mag het etiket op de onmiddellijke verpakking worden bevestigd.

Het etiket of de opdruk dienen zodanig te worden aangebracht dat ze bij het openen van de verpakking worden vernietigd. In geval van een opdruk is dit evenwel niet vereist wanneer door het openen de verpakking zelf wordt vernietigd.

Wettelijke basis:
Verordening (EG) nr. 853/2004 (bijlage II, sectie I).


Gekruiste stempel

 Het merk wordt aangebracht op uitgebeend of versneden vlees van dieren dat niet voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften om als vers vlees te worden toegelaten tot het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EG (vb. varkenspest).

Vlees met een gekruiste stempel mag niet als vers vlees in de EG-handel worden gebracht. Dit kan wel na een behandeling volgens  het koninklijk besluit van 13 mei 2005 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

In de uitsnijderij binnengebracht vlees dat voorzien is van het gekruiste merk, dient na bewerking in de uitsnijderij voorzien te worden van een identificatiemerk naar hetzelfde model als dit merk. Dit identificatiemerk bevat het erkenningsnummer van de uitsnijderij in plaats van dat van het slachthuis.

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (bijlage V, I).

Image
gekruiste stempel

 

 

 

 


Andere verplichte vermeldingen op uitgesneden vlees en slachtafvallen

Etikettering en tracering van rundsvlees


      
Vermeldingen i.v.m. overdraagbare spongiforme encephalopathieën (OSE)

Het retraceringsetiket dat voorkomt op karkassen of delen van karkassen die nog delen van de wervelkolom bevatten en afkomstig zijn van runderen ouder dan 30 maanden geboren in een lidstaat met een verwaarloosbaar BSE-risico moet voorzien zijn van een rode streep. Deze rode streep houdt in dat de verwijdering van de wervelkolom vereist is voor dit vlees.

Wettelijke basis : verordening (EG) nr. 999/2001.

 

Vermeldingen op de consumentenverpakking

Naast de vermelding van het identificatiemerk, moet voldaan worden aan de vereisten met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen. Een overzicht van deze vereisten, kan gevonden worden op volgende pagina: Etikettering van levensmiddelen.