Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatie over de voedselketen (VKI)

Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient eenieder "informatie over de voedselketen" (korter: voedselketeninformatie of VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De veehouder dient de nodige gegevens te halen uit zijn bedrijfsregisters die hij overeenkomstig Europese regels moet bijhouden.


  Waarover handelt de informatie over de voedselketen?

  De informatie heeft betrekking op :

  • de dierengezondheidsstatus van het bedrijf of de regio van herkomst van de dieren;
  • de gezondheidsstatus van de dieren;
  • de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen die de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan, tezamen met de data van toediening of behandeling en de wachttijden;
  • de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen;
  • indien relevant voor de bescherming van de volksgezondheid, de analyseresultaten van bij dieren genomen monsters of andere monsters die zijn genomen voor de diagnose van ziekten die de veiligheid van vlees in gevaar brengen, met inbegrip van monsters die zijn genomen in het kader van de bewaking en bestrijding van zoönosen en residuen;
  • relevante verslagen over de resultaten van eerdere ante-mortem- (= onderzoek van het levende dier vóór het slachten) en post-mortemkeuringen (= onderzoek van het karkas en slachtafval na het slachten) van dieren van hetzelfde bedrijf van herkomst, met name verslagen van de officiële dierenarts;
  • productiegegevens, wanneer deze ziekten aan het licht kunnen brengen;
  • de naam en het adres van de dierenarts die normaal zijn diensten verleent aan de veehouderij (indien van toepassing, de dierenarts van de veehouderij).

   Waarvoor dient de voedselketeninformatie ?

   De voedselketeninformatie zal aan de slachthuisexploitanten en de officiële dierenartsen een duidelijker overzicht geven over de voorgeschiedenis van de ter slachting aangeboden dieren.

   De slachthuisexploitant  :

   • mag alleen dieren tot het terrein van het slachthuis toelaten als hij voor deze dieren beschikt over de informatie over de voedselketen;
   • dient, op basis van de informatie, te beslissen of hij de dieren al of niet voor slachting aanvaardt;
   • kan, in geval hij de dieren ter slachting aanvaardt, op basis van de voorgeschiedenis van de dieren bijzondere voorzorgen nemen bij het slachten (bv. de slachtvolgorde van de varkens bepalen in functie van de Salmonellastatus van het bedrijf van herkomst).

   De officiële dierenarts houdt bij deze activiteiten rekening met deze informatie en ziet erop toe dat de exploitant van het slachthuis er actief gebruik van maakt en dat de informatie geldig en betrouwbaar is.


    Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd?

    In principe 24 uur op voorhand; VKI's mogen niet ouder zijn dan 7 dagen.

    Uitzonderingen: de informatie mag de dieren vergezellen als het gaat om:

    • dieren die niet rechtstreeks van het bedrijf van herkomst aan het slachthuis worden geleverd (bv. via de veemarkt);
    • éénhoevige landbouwhuisdieren;
    • dieren die in het bedrijf van herkomst een ante-mortemkeuring (onderzoek van het levende dier vóór de slachting) hebben ondergaan: noodslachtingen buiten het slachthuis, in sommige gevallen bij gekweekt wild en in sommige gevallen bij pluimvee (bv. foie gras-dieren).

    Als er geen relevante informatie doorgegeven hoeft te worden, kan het verplaatsingsdocument als VKI gebruikt worden.

    Indien de slachthuisexploitant na de beoordeling van de voedselketeninformatie beslist om de dieren voor slachting te aanvaarden, moet de informatie onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de officiële dierenarts.

    Wanneer een dier toch bij het slachthuis aankomt zonder gegevens over de voedselketen, dient de slachthuisexploitant onmiddellijk de officiële dierenarts daarover in te lichten. Het dier mag niet worden geslacht zolang de officiële dierenarts hiertoe geen toestemming heeft gegeven en de informatie dient alsnog binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis toe te komen.


     Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?

     Het Agentschap stelt een standaardformulier voor dat alleen de wettelijk vereiste gegevens bevat. Dit formulier is opgenomen als bijlage 8 van omzendbrief PCCB/S3/1782288. De bijlagen 1 tot en met 7 geven details over de minimaal te verstrekken specifieke informatie voor elke diersoort.

     Op verzoek van de sectoren kunnen andere modellen van formulieren door het Agentschap worden aanvaard en ter beschikking gesteld worden van de operatoren. Deze "VKI - informatie over de voedselketen"-documenten moeten minstens alle informatie bevatten die wettelijk vereist is door de Europese wetgeving. Volgende alternatieve VKI-modellen worden door het Agentschap aanvaard (*):

     • Voor varkens: BELPORK  (enkel papieren versie)
     • Voor braadkippen: BELPLUME (zie "BELPLUME Excel: VKI-document voor braadkippen")

     De methode van gegevensoverdracht (papier, elektronisch) is vrij. Het verdient echter de voorkeur de VKI elektronisch over te maken. Daarvoor kunnen de VKI-modelformulieren per e-mail worden doorgestuurd, maar beter nog is gebruik te maken van de eVKI-toepassing in Beltrace.

     VKI’s die elektronisch worden verzonden, hoeven niet te worden ondertekend. Alleen papieren VKI moeten worden ondertekend.

     (*) Het Agentschap is niet verantwoordelijk voor de correctheid van het gebruik en van de gegevens waarmee de alternatieve formulieren worden aangeleverd.


      VKI en intracommunautaire handel

      Exploitanten die kiezen om hun dieren in een andere lidstaat te laten slachten:

      • moeten een diergezondheidcertificaat van het FAVV krijgen;
      • zijn verantwoordelijk voor de levering van de VKI aan het slachthuis van bestemming in het in het land van bestemming geldende formaat;
      • gebruiken a priori de formulieren van het land van bestemming;
      • Als het land van bestemming ermee instemt, kan het door het Agentschap beschikbaar gestelde model gebruikt worden.

       Vleesuitvoer naar derde landen

       Sommige derde landen die vlees uit België invoeren, vragen garanties die verder gaan dan wat de Europese wetgeving vereist.

       In sommige gevallen worden deze garanties gegeven op basis van aanvullende informatie in de alternatieve VKI-modellen die door de sectoren ter beschikking worden gesteld en door het Agentschap worden aanvaard. Opdat hun vlees in aanmerking zou komen voor uitvoer naar alle derde landen, moeten deze dieren (pluimvee, varkens, enz.) dus vergezeld zijn van dit model VKI-formulier op het moment van de slacht, ongeacht of ze afkomstig zijn uit België of een andere  EU-lidstaat. 


        Bijkomende informatie met betrekking tot VKI

        • Omzendbrief met betrekking tot de voedselketeninformatie voor dieren – standaardformulier VKI (PCCB/S3/1782288)
        • Omzendbrief over de keuring van jonge runderen, jonge kleine herkauwers, eenhoevigen en varkens (PCCB/S3/1152342)
        • Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI) te registreren via Beltrace. (PCCB/S6/641883)
        • Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid van konijnen. (PCCB/S3/1196575)
        • ARSIA of DGZ (bij problemen m.b.t. de VKI-registratie zijn ARSIA of DGZ de aanspreekpunten) 

         FAQ

         • Mogen VKI’s via fax naar het slachthuis worden doorgestuurd?
          Ja, dit is een alternatief voor het afleveren van de VKI op papier (per post) of het elektronisch verzenden ervan (Beltrace, e-mail). Elektronische afgifte heeft de voorkeur.
         • Wordt een VKI vereist als ik een dier slacht voor privé gebruik?
          Nee. Informatie over de voedselketen is niet verplicht voor thuisslachting van een dier waarvan het vlees bestemd is voor de uitsluitende behoeften van de eigenaar van het geslachte dier en van zijn gezin (runderen en éénhoevigen mogen in geen geval thuis geslacht worden).
         • Moet ik voor elk dier een apart VKI-formulier invullen?
          Een VKI is geldig voor een dier of een lot dieren als de informatie op de VKI identiek is voor alle dieren van het lot. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet voor elk dier afzonderlijk een VKI worden opgesteld.
         • Wie moet de VKI’s leveren als dieren via tussenpersonen worden verkocht?
          Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die het dier aan het slachthuis levert om de VKI ook aan de exploitant van het slachthuis te verstrekken.
          Daartoe moet deze persoon over alle benodigde informatie over de relevante periode1 beschikken.
          Image
          Afbeelding relevante periode
          De eenvoudigste manier bij complexe handelstransacties is dat elke tussenstap een VKI voorziet.

          (1) Relevante periode: periode vóór het slachten waarin informatie met betrekking tot de informatievereisten voor de voedselketen moet worden verstrekt. Deze periode varieert naargelang de diersoort en kan geraadpleegd worden in de overeenkomstige bijlagen van de omzendbrief PCCB/S3/1782288

          Wat is de reglementaire basis ?

          De reglementaire bepalingen kan u raadplegen op Eur-lex:

          • Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne: bijlage I, deel A, III, punten 7 en 8
           (Nummer CELEX - 32004R0852 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
          • Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage II, sectie III
           (Nummer CELEX - 32004R0853 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
          • Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004: artikel 1 en bijlage I
           (Nummer CELEX - 32005R2074 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
          • Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen.
           (Nummer CELEX - 02017R0625 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)