Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mag mijn huisdier mee op restaurant of naar de winkel?

Een baasje en een hond melden zich bij de ingang van een bedrijf dat levensmiddelen verdeelt naar de consument... Moet men hen weigeren? Moet men hen toelaten?

Twee wetgevingen zijn van toepassing op deze concrete situaties die zich frequent voordoen. Enerzijds een koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne (Koninklijk besluit van 13/07/2014) en anderzijds de wetgeving van de gewesten met betrekking tot de discriminatie van personen met een handicap.

Algemene regel inzake levensmiddelenhygiëne

Geen enkel huisdier mag op plaatsen komen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen: dat is bij wet verboden. Aan die regel heeft de Belgische wetgever echter 2 uitzonderingen toegevoegd:

1) gezelschapsdieren mogen worden binnengebracht in ruimten waar levensmiddelen worden verbruikt (zaal van restaurant, zaal van frituur, zaal van een snackbar, enz.) op voorwaarde dat de uitbater dit toelaat en er zich van vergewist heeft dat de dieren geen bron van besmetting voor de levensmiddelen kunnen vormen. Een hond op restaurant is dus niet verboden, op voorwaarde de uitbater ermee akkoord is. Als u dus uw hond wil meenemen op restaurant, informeert u zich best op voorhand of de uitbater hiermee akkoord is. Gezelschapsdieren mogen daarentegen niet binnen in een supermarkt of bij de slager: daar is immers geen verbruikszaal.

Image
blindegeleidehond

2) Er bestaat een bijkomende uitzondering voo(speciaal hiertoe opgeleide) assistentiehonden. Aan die laatsten mag de toegang tot ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar levensmiddelen aanwezig zijn, niet geweigerd worden. Concreet moet een assistentiehond met zijn baasje worden binnengelaten in een restaurant, maar ook in een bakkerij, supermarkt, frituur, slagerij, enz. Hij mag uiteraard niet voorbij de toonbank gaan en de productieruimte betreden.

Algemene regel inzake discriminatie

De wettelijke bepalingen met betrekking tot discriminatie van personen verbieden een gerant van eender welke inrichting om de toegang te ontzeggen aan een assistentiehond.

De drie gewesten hebben immers elk een decreet aangenomen met betrekking tot de toegang van personen vergezeld van assistentiehonden tot publieke plaatsen. De personen vergezeld van een assistentiehond - als dusdanig erkend via een attest - hebben het recht op toegang tot publieke plaatsen. Dit recht geldt zowel voor personen met een handicap die vergezeld zijn van een assistentiehond als voor gastgezinnen en instructeurs die instaan voor de opleiding van assistentiehonden. De uitoefening van dit recht mag bovendien geen kosten inhouden en wie een persoon met een assistentiehond het recht op toegang tot een publieke plaats ontzegt, kan bestraft worden met een geldboete van 15 tot 25 € in Vlaanderen, van 26 tot 100 € in Wallonië en van 50 tot 100 € in het Brussels Gewest.

Wie dat wil, kan deze specifieke regelgeving van de gewesten raadplegen in het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (art. 327-333), de Brusselse ordonnantie van 18/12/2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen (zoals gewijzigd bij ordonnantie van 19/04/2012) en het Vlaams decreet van 20/3/2009.

Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum, UNIA - www.unia.be.

De uitbater van een restaurant heeft de keuze gezelschapsdieren in de verbruikszaal toe te laten of niet, maar mag een assistentiehond de toegang niet weigeren. De gerant van een winkel (supermarkt, slagerij of viswinkel, ...) moet de toegang weigeren aan een gezelschapsdier, maar moet een assistentiehond toelaten.