Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrieven "Dieren"

Omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de dieren
Onderwerp Van toepassing vanaf Identificatie
Klinisch of passief epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën en verdenking van rabiës in de bedrijven

In deze omzendbrief worden de stappen beschreven die moeten worden gevolgd in geval van een klinische verdenking van OSE op het landbouwbedrijf. In geval van verdenking van rabiës zijn dezelfde maatregelen van toepassing behalve voor wat betreft de leeftijdsgrens voor het uitvoeren van de testen.
19/02/2024

PCCB/S2/1633023

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid van konijnen

Bijlage : Verplaatsingsdocument voor konijnen

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector vanaf de inrichting waar de dieren worden gehouden tot in het slachthuis.

05/02/2024 PCCB/S3/1196575
Voorwaarden voor het isoleren van aangevoerde runderen alvorens ze toe te voegen aan een conventioneel beslag.

Deze omzendbrief heeft tot doel de voorwaarden te beschrijven voor de isolatie van runderen die bij aanvoer op een inrichting onderworpen moeten worden aan de aankooponderzoeken en daarbij apart gehouden moeten worden tot de uitslag gekend is, waarna ze pas mogen toegevoegd worden bij de andere runderen van een conventioneel beslag of, in voorkomend geval, in een afmestbeslag.
17/08/2023 PCCB/S2/1786874
Verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie
Bijlage : Document ‘Verplicht onderzoek op scrapie met het oog op het intracommunautair handelsverkeer van fokschapen en –geiten’.

Deze omzendbrief heeft als doel de voorwaarden vast te stellen voor het verkrijgen van het OSE-resistent statuut van niveau 1, het statuut verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie en het statuut gecontroleerd risico op klassieke scrapie.
01/08/2023 PCCB/S2/1318280
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Toepassen van een vrijwillig bewakingsprogramma voor virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)
- Bijlage 1: Kennisgevingsformulier voor de toepassing van een vrijwillig bewakingsprogramma voor IHN en VHS
- Bijlage 2: Eigen verklaring voor intracommunautaire verplaatsingen
- Bijlage 3: Lijst van vatbare soorten en vectorsoorten voor VHS en IHN

Deze omzendbrief heeft als doel om de wettelijke voorschriften met betrekking tot het vrijwillige bewakingsprogramma dat de operatoren toepassen overeenkomstig de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 toe te lichten.
13/06/2023 PCCB/S2/1778964
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
Grensbeweiding van schapen en geiten met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
- Bijlage I: akkoordverklaring voor grensbeweiding in Nederland.
- Bijlage I: akkoordverklaring voor grensbeweiding in Groothertogdom Luxemburg.
- Bijlage I: akkoordverklaring voor grensbeweiding in Frankrijk.
- Bijlage II: model van toelating voor grensbeweiding in Nederland.
- Bijlage III: model van lijst van schapen of geiten voor grensbeweiding in Nederland.

Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding voor schapen en geiten met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk en de procedure daartoe.
17/05/2023 PCCB/S2/1779964
- Bijlage 1 (Nederland)
- Bijlage 1 (Luxemburg)
- Bijlage 1 (Frankrijk)
- Bijlage 2 (Nederland)
- Bijlage 3 (Nederland)
Grensbeweiding van runderen met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
- Bijlage I: verklaring van de exploitant/veehouder voor deelname aan de grensbeweiding (per land)
- Bijlage II: model van toelating (voor Nederland)
- Bijlage III: model van lijst van runderen (voor Nederland) Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding voor runderen met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk en de procedure daartoe.
20/04/2023 PCCB/S2/1774179
- Bijlage 1 (Nederland)
- Bijlage 1 (Luxemburg)
- Bijlage 1 (Frankrijk)
- Bijlage 2 (Nederland)
- Bijlage 3 (Nederland)
Winning én het verplaatsen naar andere lidstaten van sperma, eicellen en embryo’s van honden en katten. In deze omzendbrief wordt een overzicht gegeven van de voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen indien hij levende producten van honden en katten wenst te verplaatsen naar een andere lidstaat. 10/04/2023 PCCB/S2/1768896
Erkenning van een quarantaine-inrichting voor runderen in het kader van het verkeer tussen lidstaten Deze omzendbrief heeft tot doel om de voorwaarden voor de erkenning van een quarantaine-inrichting voor runderen te preciseren, zoals voorzien in artikel 14 en in bijlage 1, deel 8, van Verordening (EU) 2019/2035 met het oog op het vervullen van de veterinairrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het verkeer van runderen tussen lidstaten. Deze omzendbrief betreft meer in het bijzonder de boviene virusdiarree (BVD) en de infectieuze boviene Rinotracheïtis (IBR). 13/02/2023 PCCB/S2/1766011
Aanvullende garanties voor de certificering bij verplaatsingen van runderen van en naar Lidstaten of regio’s die (al dan niet) over een goedgekeurd IBR-uitroeiingsprogramma of een IBR-vrije status beschikken. Deze omzendbrief beschrijft de aanvullende garanties voor de certificering / de verplaatsingen van runderen van en naar lidstaten of regio’s die beschikken over een ziektevrije status m.b.t. infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) of een goedgekeurd IBR-uitroeiingsprogramma of die niet vrij zijn van IBR. 13/07/2022 PCCB/S2/1258456
Engelstalige versie
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
- Bijlage I : hygiënogram bij pluimveebedrijven
- Bijlage II : hygiënogram bij broeierijen
04/02/2022 PCCB/S2/769127
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis. Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het belang van het correct aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis. 08/06/2021 PCCB/S3/863436
Instructies voor de bedrijfsdierenartsen betreffende de risico-enquête voor varkensbedrijven 01/06/2021 PCCB/S2/1690164
Bestrijding van zoönotische Salmonella bij fokpluimvee

Deze omzendbrief geeft een overzicht van de salmonellabestrijding bij fokkippen en de monitoring van Salmonella bij het overige fokpluimvee.
28/10/2020 PCCB/S2/1653995
Bestrijding van zoönotische Salmonella bij legpluimvee

Deze omzendbrief geeft een beschrijving van de salmonellabestrijding bij legkippen (gebruikskippen vanaf het legstadium), bij opfokkippen type leg en de monitoring van Salmonella bij het overige legpluimvee.
28/10/2020 PCCB/S2/1653994
 
Bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees

Deze omzendbrief geeft een beschrijving van de Salmonellabestrijding bij braadkippen en vleeskalkoenen en de monitoring van Salmonella bij het overige gebruikspluimvee type vlees.
28/10/2020 PCCB/S2/1653993
 
Procedure en beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi-Visna/CAE vrije status
- Bijlage I : Beslissingboom Maedi-Visna
- Bijlage II : Beslissingboom CAE

Deze omzendbrief geeft de procedure weer met beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de MV/CAE vrije status op schapen-/geitenbeslagen.
04/08/2020 PCCB/S2/710644
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Niet-commercieel verzamelen van landbouwhuisdieren
- Bijlage : KB 10 juni 2014 – BIJLAGE II

Deze omzendbrief geeft toelichting over de voorwaarden en regels voor het niet-commercieel verzamelen van landbouwhuisdieren.
23/01/2020 PCCB/S2/1609910
- Bijlage
Verzamelen van hobbypluimvee
- Bijlage I: KB 10 juni 2014 – BIJLAGE II
- Bijlage II: Model 2 uit bijlage 2 van het MB van 24 juli 2019
- Bijlage III: Model 3 uit bijlage 3 van het MB van 24 juli 2019
- Bijlage IV: Artikel 3 van de verordening (EG) Nr. 1/2005

Deze omzendbrief geeft toelichting over de voorwaarden en regels voor het verzamelen van hobbypluimvee.
23/01/2020 PCCB/S2/1609912
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.
20/12/2019 PCCB/S2/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Controle van de identiteit van paarden en de uitsluiting voor de slacht voor menselijke consumptie van buiten de wettelijke termijn geïdentificeerde paarden

De omzendbrief preciseert en interpreteert de eisen in verband met de controle van de identificatie en de traceerbaarheid van medische behandelingen zoals bedoeld in verordeningen (EG) nrs. 852/2004, 853/2004, 854/2004 en 2015/262 en gaat nader in op de identificatiecriteria voor paarden die gecontroleerd moeten worden bij aankomst in het slachthuis.
18/09/2019 PCCB/S2/900075

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee
- Bijlage : formulier overeenkomst bedrijfsdierenarts Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee en geeft een samenvatting van de algemene toelatingsvoorwaarden.
26/07/2018 PCCB/S2/1122851
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden waaronder kan worden afgeweken van de verplichtingen voor gezondheidsinspectie door een officiële dierenarts en van het gezondheidscertificaat/gezondheidsattest bij bepaalde vormen van verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. De omzendbrief preciseert ook welke vormen van vervoer, uitgevoerd tussen die landen, een volledige of gedeeltelijke vrijstelling kunnen genieten van de eisen van de verordening (EG) nr. 1/2005. 01/06/2017 PCCB/S2/CRR/1449604
Identificatie en encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.
- Bijlage 1 : Overzichtstabel
- Bijlage 2 : Registratie van de wijzigingen via rechtstreekse mededeling aan de instantie van uitgifte
- Bijlage 3 : Procedure met betrekking tot de gezondheidscontrole

Deze omzendbrief geeft de verplichtingen van de nieuwe nationale en Europese wetgeving weer die een specifiek belang hebben voor de paardenhandelaars.
11/05/2016 PCCB/S2/CRR/1176598
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden. - Bijlage : Overzicht « Identificatie van in het slachthuis aangeboden paarden

Het in herinnering brengen van de verplichtingen met betrekking tot de controle van de identificatie van paarden, het beheer van de paspoorten en de microchips door slachthuisexploitanten.
11/05/2016 PCCB/S2/626734
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten
- Bijlage 1 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.

28/01/2016 PCCB/S2/BHOE/1338170
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7
Erkenning van instellingen, instituten en centra
- Bijlage 1 : Jaarlijks dierziektebewakingsplan.
- Bijlage 2 : Leidraad omtrent quarantaine in erkende instellingen.

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te verschaffen bij de voorwaarden voor erkenning van instellingen, instituten en centra
28/01/2016 PCCB/S2/BHOE/1338165
- Bijlage 1
- Bijlage 2
Het in de voedselketen brengen van duiven.
Bijlage : Schema – beslissingsboom

Deze omzendbrief heeft tot doel de reglementaire vereisten voor het in de voedselketen brengen van duiven, met inbegrip van sportduiven, toe te lichten.
15/06/2015 PCCB/S2/HVB/1291129
- Bijlage
Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten
- Bijlage I : Model van certificaat voor het handelsverkeer van honden, katten en fretten.
- Bijlage II : Model van certificaat voor het niet-commercieel verkeer van honden, katten en fretten naar de Unie vanuit een derde land.
- Bijlage III : Model van certificaat voor de invoer (= commercieel verkeer vanuit een derde land) van honden, katten en fretten.
- Bijlage IV : Overzicht van de veterinairrechtelijke voorwaarden voor het in België binnenbrengen van honden, katten of fretten.
- Bijlage V : Formulier voor de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten. Het doel van deze omzendbrief is de algemene wettelijke bepalingen te verduidelijken met betrekking tot het in België binnenbrengen van honden, katten of fretten afkomstig uit andere lidstaten of uit derde landen en dit met betrekking tot de bestrijding van hondsdolheid en de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen.
11/02/2015 PCCB/S2/MVN/1064997
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
Registratie van operatoren die gezelschapsdieren commercieel verhandelen buiten België

Deze omzendbrief verschaft toelichting bij de verplichting tot registratie van operatoren die gezelschapsdieren commercieel verhandelen buiten België.
01/01/2015 PCCB/S2/BHOE/1247608
Vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht

Deze omzendbrief licht de wijzigende Europese wetgeving toe voor de als donor fungerende paardachtigen.
29/10/2014 PCCB/S2/BHOE/1226171

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Correcte elektronische registratie van de slachtaangifte door de (pluimvee)slachthuizen via Beltrace - Bijlage : Handleiding aangifte pluimvee in slachthuis

Deze omzendbrief heeft tot doel opnieuw de aandacht van de exploitanten van de (pluimvee)slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting om de van de veehouders ontvangen voedselketeninformatie (VKI) op een correcte manier via de geïnformatiseerde Beltrace-toepassing te registreren.
20/01/2014 PCCB/S6/TBS/1152117
- Bijlage
Registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen
- Bijlage I: FAQ (19/04/2011)
- Bijlage II: Lijst van FAVV-codes voor activiteiten die verband houden met de sector aquacultuur en visserij
- Bijlage III: K.B. van 09/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren
- Bijlage IV: Overzicht van de eisen voor registratie, toelating en erkenning en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

Deze omzendbrief heeft als doel een beschrijving te geven van de voorwaarden voor
toelating/erkenning van de voorzieningen en van de procedure voor het indienen van een aanvraag
om toelating/erkenning. Tevens legt de omzendbrief een uiterste datum vast voor het indienen van
een aanvraag om registratie of om toelating/erkenning voor alle reeds actieve operatoren.
23/05/2013 PCCB/S2/781508
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
Toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten
- Bijlage 1: het koninklijk besluit van 27 februari 2013
- Bijlage 2: tabel met verklaring van de verschillende categorieën van stoffen Deze omzendbrief verduidelijkt en interpreteert het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten.
04/04/2013 PCCB/S2/CRR/1034289
- Bijlage 1
- Bijlage 2
Opsporing in de slachthuizen van B.S.E. door snelle diagnostische tests.
- Bijlage I : Model document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium.
- Bijlage II :
Beslissingsschema betreffende het getest karkas en de naburige karkassen in het slachthuis.
- Bijlage III : Formulier veterinaire controle op het vervoer, het versnijden en de opslag van vlees in afwachting van de resultaten van de B.S.E.-tests.
- Bijlage IV : Lijst van de EU-lidstaten die de toelating hebben gekregen om hun jaarlijkse programma voor toezicht op B.S.E. te herzien.
- Bijlage V : Hernemingslijst van de monsters voor de snelle B.S.E.-test bij runderen opgestuurd naar het erkend laboratorium (LAB I 501-F004a).

De omzendbrief bevat de richtsnoeren die de slachthuisexploitanten en de erkende laboratoria nodig hebben om de opsporing van TSE in slachthuizen bij de vatbare soorten van slachtdieren te kunnen uitvoeren.
01/01/2013 PCCB/S2/PDW/692911
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Autopsieën van kadavers van runderen
- Bijlage I : Lijst van de lidstaten hernomen in bijlage VI van het koninklijk besluit van 22 december 2001
- Bijlage II : Correcte staalname van de runderhersenen voor het B.S.E.-onderzoek
- Bijlage III : Formulier van monsterneming met het oog op een snelle B.S.E.-test
- Bijlage IV : Toelating voor het vervoer van een runderkop met het oof op snelle diagnostische B.S.E.-tests
- Bijlage V : Hernemingslijst van de monsters voor de snelle B.S.E.-test opgestuurd naar het erkend laboratorium
- Bijlage VI : Inlichtingenformulier van de "O.S.E.-databank" bij het FAVV
- Bijlage VII : Document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium
- Bijlage VIII : Mededeling van ongunstige resultaten van de snelle test ter opsporing van B.S.E.

De omzendbrief bevat de richtsnoeren die de dierenartsen van autopsiezalen nodig hebben die gemachtigd zijn om de hersenstam weg te nemen met het oog op het uitvoeren van de TSE-opsporingstest in een erkend laboratorium.
01/10/2010 PCCB/S2/PDW/548659
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5
- Bijlage 6
- Bijlage 7
- Bijlage 8
Ontvangst van kadavers afkomstig uit het buitenland

De omzendbrief vermeldt de wettelijke vereisten voor het vervoer van een kadaver vanuit het buitenland naar een België voor autopsie.
28/01/2009 PCCB/S2/RPT/271940