Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Etikettering van levensmiddelen

Wetgeving

Omzendbrieven

Omzendbrief  met betrekking tot de etikettering van een aanbevolen bewaartemperatuur. (PCCB/S3/350561)

Omzendbrief  met betrekking tot allergeneninformatie. (PCCB/S3/1249145)

Omzendbrief  betreffende gezondheidsclaims voor levensmiddelen. (PCCB/S3/930320)

 

Zoetstof steviolglycosiden – Etikettering en reclame (PDF) (Augustus 2019)

 

Vragen en antwoorden over sommige bepalingen omtrent de etikettering van levensmiddelen
(Site van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Informatie per product

Honing

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong

FAQ  traceerbaarheid en identificatiemerken van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Allergenen

Levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt/ geleverd in kleine hoeveelheden

Duidelijkheid voor de voedingssector over “levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt”, “kleine hoeveelheden” en “plaatselijke detailhandel” :

De FOD volksgezondheid heeft in samenwerking met de FOD Economie en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen deze drie begrippen uit de Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten (1169/2011) beschreven in een verklarend document. Dit verklarend document wordt aangevuld met een meer gedetailleerd 'Vragen & antwoorden' document.

Waarover gaan deze begrippen?

De begrippen “levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt”, “kleine hoeveelheden” en “plaatselijke detailhandel” gaan over versoepelende maatregelen voornamelijk voor kleine operatoren. De Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten laat uitzonderingen op de etikettering toe voor:

  • levensmiddelen die wel verpakt worden maar toch bedoeld zijn voor onmiddellijke verkoop;
  • levensmiddelen die door kleine producenten worden verkocht en waarvan de voedingsinformatie niet moet worden vermeld.

De vermelding van de allergenen blijft wel in alle gevallen verplicht.

Waarom is dit verklarend document nodig?

De drie begrippen zijn in de Europese verordening niet gedefinieerd. Dit verklarend document laat de operatoren toe om ze uniform te interpreteren. Zo zorgen de overheden ervoor dat de regelgeving adequaat wordt toegepast.

Alle betrokken partijen (consumentenorganisaties en afgevaardigden uit de voedingsindustrie, de distributiesector, de horeca, de landbouw enzovoort) werden op voorhand uitvoerig geraadpleegd. Dit document houdt dan ook rekening met:

  • de vraag van de voedingssector om de wettelijke verplichtingen voor kleine operatoren te vereenvoudigen;
  • de Europese eisen op het vlak van informatie aan en bescherming van de consument;
  • de controlemogelijkheden van het FAVV op het terrein.

Het werd goedgekeurd door de bevoegde ministers, Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie), Kris Peeters (Minister van Werk, Economie en Consumenten) en Maggie De Block (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid).

 

Meer informatie

Link naar het verklarend document (PDF)

Link naar het "Vragen en Antwoorden" document (PDF).

Site van de EU:

Site van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :Etiketteringsvereisten