Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrieven "Internationale zaken"

Onderwerp Van toepassing vanaf Identificatie
Afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer
- Bijlage 1: Model van fytosanitair certificaat voor uitvoer
- Bijlage 2: Model van fytosanitair certificaat voor wederuitvoer
- Bijlage 3: Instructies voor de operator voor het invullen van het FC

Dit document geeft algemene informatie over de afgifte van fytosanitaire certificaten (FC) voor uitvoer en wederuitvoer en de voorwaarden waaraan de operator moet voldoen om die te verkrijgen.
01/03/2022 PCCB/S4/1604537
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Fytosanitair pre-uitvoercertificaat
- Bijlage 1: Model van het pre-uitvoercertificaat in het Engels
- Bijlage 2: Model van het pre-uitvoercertificaat in het Frans
- Bijlage 3:Model van het pre-uitvoercertificaat in het Nederlands

Binnen de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van goederen en dus ook van planten en plantaardige producten. Voor een aantal planten en plantaardige producten is er een groter risico dat zij drager zijn van schadelijke organismen. Daarom moeten sommige planten of plantaardige producten vergezeld gaan van een plantenpaspoort wanneer zij binnen de EU worden verplaatst.

Als planten of plantaardige producten echter binnen de EU in het verkeer moeten worden gebracht met het oog op export naar een derde land, zal het pre-uitvoercertificaat de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong in staat stellen te verklaren dat zij voldoen aan bepaalde specifieke eisen van het derde land (bv. eisen in verband met de productieplaatsen zoals het aantal veldkeuringen). Het pre-uitvoercertificaat vervangt het vroegere intra-EU fytosanitair communicatiedocument (IPCD) en is een officieel document vermeld in art. 102 van de Verordening (EU) 2016/2031.
12/01/2022 PCCB/S4/673795
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Handel brengen van reptielenvlees.

Deze omzendbrief legt de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op het in de handel brengen van dit vlees op het nationaal grondgebied.
04/11/2021 PCCB/S3/1535520
Binnenbrengen van samengestelde producten voor menselijke consumptie uit derde landen naar het Belgische grondgebied.

Deze omzendbrief heeft tot doel de betrokken operatoren in te lichten aangaande de voorwaarden voor de invoer van samengestelde producten voor menselijke consumptie aanzienlijk wijzigt.
27/04/2021 PCCB/S4/1684487
Uitvoervoorwaarden om te voldoen aan de specifieke eisen van derde landen met betrekking tot de maximumresidugehalten

De omzendbrief maakt het mogelijk om de basis vast te leggen om ook de specifieke invoereisen van derde landen met betrekking tot de maximumresidugehalten (MRL) bij de uitvoer van groenten en fruit te integreren in het autocontrolesysteem (ACS) van exporteur. Dit systeem maakt het onder andere mogelijk de Belgische sector te verdedigen tegen de sancties van sommige derde landen t.o.v. de hele sector omwille van niet-conformiteiten aangetroffen bij een individuele operator. De voorwaarde van een gevalideerd ACS met een specifieke monitoring stelt het FAVV in staat om alleen de uitvoer toe te staan van zendingen die voldoen aan de specifieke voorschriften van sommige derde landen.
08/05/2020 PCCB/S4/697330

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie en de vereiste van een pre-uitvoercertificaat voor potplanten
- Bijlage : Lijst van planten en plantaardige producten waarvoor de Russische Federatie per 1 juli 2013 een tijdelijk verbod heeft opgelet voor de invoer vanuit de EU

De Russische Federatie heeft per 1 juli 2013 een tijdelijk invoerverbod opgelegd voor aardappelen en plantgoed uit de EU. In bijlage van deze omzendbrief bevindt zich een overzicht van de planten en plantaardige producten, met vermelding van de GN-codes, waarop het invoerverbod van toepassing is. Voor deze planten en plantaardige producten kan geen fytosanitair certificaat afgeleverd worden.
De reden voor het invoerverbod betreft de ontevredenheid aan de Russische zijde over het fytosanitair systeem in de EU en de vaststelling van de aanwezigheid van voor planten schadelijke organismen op zendingen afkomstig uit de EU.
15/04/2020 PCCB/S4/1095724
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Voorafgaande kennisgeving van levende dieren en producten ingevoerd uit derde landen naar het Belgisch grondgebied

De omzendbrief heeft tot doel de operatoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid tot voorafgaande kennisgeving teneinde een controle door het FAVV aan de buitengrens mogelijk te maken.
17/07/2018 PCCB/S4/782550
Invoermachtigingen voor levende dieren en producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen naar het Belgische grondgebied
- Bijlage 1 : Lijst van geharmoniseerde dieren en producten waarvoor geen voorafgaandelijke invoermachtiging van het FAVV vereist is
- Bijlage 2A : Aanvraagformulier voor de invoermachtiging van dieren
- Bijlage 2B : Aanvraagformulier voor de invoermachtiging van producten van dierlijke oorsprong

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in te lichten aangaande de gevallen waar een invoermachtiging is vereist bij de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen.
19/12/2012 PCCB/S4/JVS/973640
Bijlage 1
Bijlage 2A
Bijlage 2B
Afleveren van certificaten voor stralingsafwezigheid
- Bijlage 1 : Aanvullend certificaat voor stralingsafwezigheid

De omzendbrief heeft als doel mee te delen dat het FAVV sinds 01/12/2011 de certificaten voor stralingsafwezigheid mag afleveren die door sommige derde landen worden geëist, dit met het oog op een administratieve vereenvoudiging voor de operatoren.
15/02/2012 PCCB/S4/820367
- Bijlage 1
Afleveren van oorsprongsattesten

De omzendbrief deelt mee dat vanaf 01/01/2011 het FAVV geen oorsprongsattesten, vereist voor de export van sommige producten, meer zal afleveren.
24/12/2010 PCCB/S0/586306