Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Intracommunautaire handel

Intracommunautaire verplaatsingen
Image
europeese vlag

Intracommunautaire verplaatsingen van landdieren, aquacultuurdieren, broedeieren en levende producten binnen de Europese Unie


Algemeen

De diergezondheidswetgeving (Animal Health Law – AHL - Verordening (EU) 2016/429) is op 21 april 2021 in werking getreden.

Het doel van de AHL is de diergezondheid te verbeteren en te zorgen voor een veilige handel door de negatieve gevolgen van bepaalde dierziekten voor de samenleving en de dieren tot een minimum te beperken en door bestrijdingsmaatregelen ter bestrijding van die ziekten in te voeren. Deze verordening is van toepassing:

  • op gehouden dieren en op wilde dieren;
  • op levende producten;
  • op producten van dierlijke oorsprong;
  • op dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet onder Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallen;
  • op installaties, vervoermiddelen, uitrusting en alle andere besmettingswegen en materialen die bijdragen of kunnen bijdragen tot de verspreiding van overdraagbare dierziekten.

Daarnaast harmoniseert de AHL op EU-niveau onder meer de voorwaarden die vereist zijn voor het veilig handelsverkeer in landdieren, broedeieren en levende producten.

Er werden nieuwe certificaten voor de verplaatsingen van landdieren, broedeieren en levende producten ontwikkeld en het gebruik daarvan is, na een overgangsperiode, op 16 oktober 2021 in werking getreden. Deze nieuwe certificaten zijn opgenomen in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 (Nummer CELEX – 02021R0403-20210812 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen).

Deze certificaten zijn beschikbaar in TRACES NT. Voor meer informatie over TRACES NT kunt u terecht op de speciale webpagina https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/traces/

De geldigheidsperiode van de diergezondheidscertificaten voor intracommunautaire verplaatsingen bedraagt 10 dagen vanaf de datum van afgifte, behoudens uitzonderingen. 

Voor het vervoer over binnenwateren/zee van dieren kan de vastgestelde periode van 10 dagen worden verlengd met de duur van de reis over binnenwateren/zee.

Voor meer informatie over de uitzonderingen, gelieve de internetpagina’s gewijd aan de verschillende diersoorten te raadplegen, met name voor paarden en in gevangenschap levende vogels.


Voorschriften voor intracommunautaire verplaatsingen

Verzameling van gehouden hoefdieren

Een verzameling is het verzamelen van gehouden landdieren uit meer dan één inrichting gedurende kortere tijd dan de voor de betrokken diersoort vereiste verblijfsduur.

Tentoonstellingen, sportieve, culturele of soortgelijke evenementen worden niet als verzamelingen beschouwd.

Tijdens de verplaatsing van gehouden hoefdieren van de inrichting van oorsprong naar een inrichting in de lidstaat van bestemming, zien de exploitanten erop toe dat de dieren niet aan meer dan drie verzamelingen worden onderworpen en dat deze worden uitgevoerd in inrichtingen die voor verzamelingen zijn erkend of op vervoermiddelen onder de volgende voorwaarde:

  • elk gehouden hoefdier dat aan deze verzamelingen deelneemt, wordt uiterlijk 20 dagen na de datum waarop het de inrichting van oorsprong heeft verlaten, naar zijn uiteindelijke plaats van bestemming in een andere lidstaat verplaatst.

Voor het vervoer over binnenwateren/zee van dieren kan de vastgestelde periode van 20 dagen worden verlengd met de duur van de reis over binnenwateren/zee.

Verzameling van pluimvee

Verzamelingen van pluimvee zijn verboden op Belgisch grondgebied.

Verantwoordelijkheden van de operator die het diergezondheidscertificaat aanvraagt

De operator moet aan de certificerende medewerker de vereiste documenten en andere vereiste informatie ter beschikking stellen, zodat deze het diergezondheidscertificaat kan invullen.
De operator moet met name verklaren dat de verhandelde dieren afkomstig zijn van inrichtingen waar geen abnormale sterfte zonder specifieke oorzaak is vastgesteld. Er wordt hem een model van de te ondertekenen verklaring ter beschikking gesteld: hier.
Op verzoek van het FAVV verstrekt de operator een historiek van de verplaatsingen van de dieren die deel uitmaken van de zending sinds hun vertrek uit de inrichting van oorsprong, met inbegrip van alle verzamelingen. Voor runderen moet deze historiek worden geregistreerd in Sanitel
De operator is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de juistheid van de verstrekte informatie.