Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toelatingsvoorwaarden

Hieronder worden belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op de inrichtingen opgenomen in de bijlage III van het KB van 16/01/2006, weergegeven.
Per categorie van inrichting worden eveneens de overeenstemmende activiteitencodes aangeduid en de bijkomende informatie die moet verstrekt worden bij een toelatingsaanvraag.

Nummer Inrichtingen
1.1. Detailhandel in levensmiddelen
1.2. Inrichtingen voor de productie, de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
2.1. Vleeswinkels
2.2. Viswinkels
2.3. Slachthuizen voor de verzending van onvolledig doorkoeld vers vlees van schapen, geiten, runderen en varkens.
2.4. Uitsnijderijen voor de ontvangst van vers vlees van varkens
2.5. Slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen
2.6. Inrichting voor particuliere slachting
2.7. Inrichtingen waar bloed wordt verwerkt
2.8. Bewerken van visserijproducten op aquacultuurbedrijven
3.1. Visserijvaartuigen
4.1. Kopers van melk afkomstig van koeien
4.2. Kopers van melk afkomstig van melkgevende dieren andere dan koeien
4.3. Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf
5.1. Verzamelaars
5.2. Pakstations
7.2. Verzamelcentra en leerlooierijen
8.1. Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van additieven
8.2. Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels
8.3. Inrichtingen voor de de vervaardiging en/of het in de handel brengen van mengvoeders
8.4.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

8.5. Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf
8.6. Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten, voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf
8.7. Inrichtingen voor het in de handel brengen van diervoeders die als kritisch beschouwd worden
8.8.

Productie-inrichtingen van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten bestemd als voedermiddelen voor veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen

8.9. Veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen
8.12.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

9.1. Varkensbedrijf
10.1.

Inrichtingen met broedeieren, eendagskuikens, opfok-, fok- en gebruikspluimvee

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

10.2.

Inrichtingen met gebruikspluimvee

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

11.1. Vleeskalverbedrijf
11.2. Veehouderij met runderen
11.3. Veehouderij met runderen
12.3.1. Vervoerder van landbouwhuisdieren - lang transport
12.3.2. Vervoerder van landbouwhuisdieren - kort transport
12.4.1. Handelaarstallen (of bedrijfsruimten van een handelaar)
12.4.2. Commerciële verzamelingen van landbouwhuisdieren
12.4.3. Niet-commerciële verzamelingen van landbouwhuisdieren
12.5. Reinigings- en ontsmettingsinstallaties
12.6. Vervoerders van dieren
12.6.1. Lang transport
12.6.2. Kort transport
14.1. Behandelaars en producenten van verpakkingshout
15.1. Invoerders van bestrijdingsmiddelen
15.2. Uitvoerders van bestrijdingsmiddelen
15.3. Inrichtingen die bestrijdingsmiddelen door derden laten verpakken, bereiden of vervaardigen met het doel de producten onder de naam van de operator in de handel te brengen
16.1.

Invoerders (behalve EG) van

  • samengestelde meststoffen
  • meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten
  • mengsels van meststoffen voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt
  • producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong
  • gemengde organische bodemverbeteraars
17.1. Varkensbedrijf
18.a.1. Productiegebieden
18.b.1. Kwekerijen
18.b.2. Open voorzieningen voor waterdieren voor sierdoeleinden
18.b.3. Plaatsen voor het tijdelijk onderbrengen
19.1.

Controlepunten voor de invoer van

20.1 Embryoteams voor paardachtigen
20.2 Embryoproductieteams voor paardachtigen
20.3

Spermacentra voor paardachtigen

20.4 Spermaopslagcentra voor sperma van paardachtigen
21.1. Fytosanitaire grenscontrolepost