Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrieven "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"

Onderwerp Van toepassing vanaf Identificatie
Reglementaire voorschriften voor de productie en het gebruik van hoevepootgoed
- Bijlage 1 : Aangifte productie hoevepootgoed
- Bijlage 2 : Aanvraag Globodera-bemonstering van percelen bestemd voor de productie van hoevepootgoed
- Bijlage 3 : Frequently asked questions

Deze voorschriften beogen een goede bescherming van de volledige “aardappel”-kolom tegen de verspreiding van schadelijke quarantaineorganismen zoals bruin- en ringrot (Ralstonia en Clavibacter) en nematoden (Meloidogyne, Globodera, …).
14/03/2024 PCCB/S1/1033538
- Bijlage 1
- Bijlage 2 (.DOC)
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Aangifte door buitenlandse operatoren van in België gelegen percelen waarop paspoortplichtige planten worden geteeld
- Bijlage 1 : Zie formulier in bijlage 2 bij de omzendbrief PCCB/S1/1033538
- Bijlage 2 : Teeltopgave paspoortplichtige planten

Deze omzendbrief beschrijft de door buitenlandse operatoren te volgen werkwijze om officiële inspecties en monsternames bij het FAVV aan te vragen.
02/12/2022 PCCB/S1/641723
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen in de handel en bij de gebruikers

Deze omzendbrief heeft als doel het informeren van distributeurs en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen over de aanpak van het FAVV tijdens de controles op de etikettering en op de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen.
04/11/2022 PCCB/S1/1102444

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Versleping van de diervoeders

Deze omzendbrief vestigt de aandacht op de problematiek van kruiscontaminatie en op de noodzaak om dit in de HACCP plannen van de operatoren in te voegen. Hij herinnert aan de verplichting om dit te testen en draagt een aantal mogelijkheden aan om kruiscontaminatie te beheersen.
14/06/2022 PCCB/S1/626741

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Schenkingen van voeder voor gezelschapsdieren (petfood)

De omzendbrief verstrekt versoepelde richtlijnen met betrekking tot de interpretatie van de vervaldata, de traceerbaarheid, de verpakking en de etikettering van het voeder voor gezelschapsdieren bestemd voor dierenasielen, voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen.
17/05/2022 PCCB/S1/1338166

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax ter bescherming van de aardappelteelt

De omzendbrief bepaalt de bestrijdingsmaatregelen voor de bescherming van de aardappelteelt, in geval van een besmetting van planten, plantaardige producten of percelen met Meloidogyne chitwoodi of M. fallax.
17/05/2022 PCCB/S1/1180194

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Directe droging van diervoeder

Deze omzendbrief heeft als doel aan de belangrijkste risico's met betrekking tot het proces van directe droging te herinneren en het belang te onderstrepen om zowel het proces als de gedroogde diervoeders te controleren.
17/05/2022 PCCB/S1/1215094

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten

De omzendbrief geeft de nadere regels weer voor de toepassing van en de controle op de
dioxinemonitoring van diervoeders zoals die is beschreven in verordening (EU) nr. 183/2005 en het
KB van 21/02/2006.
16/05/2022 PCCB/S1/912984

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Invoering van de principes van HACCP in de diervoedersector.

De huidige omzendbrief wil de regels in herinnering brengen die van toepassing zijn op de HACCP- beginselen in de de diervoedersector.
16/05/2022 PCCB/S1/658323

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Meststoffen / bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten.

Deze omzendbrief verklaart de geldende wetgeving voor de mestoffen en bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatn
25/03/2022 PCCB/S1/575349

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Technische keuring van spuittoestellen

Deze omzendbrief heeft als doel de eigenaars van spuittoestellen in kennis te stellen van de praktische modaliteiten van de verplichte keuring van spuittoestellen.
17/03/2022 PCCB/S1/662485

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest
- Bijlage 1 : aanvraagformulier

In deze instructie worden voor de betrokken operatoren de verschillende stappen verduidelijkt voor de intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest vanuit België naar andere lidstaten.
18/11/2021 PCCB/S1/976053
- Bijlage 1

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Stromen die worden gevaloriseerd als diervoeder : verbod op het gebruik van afval, nieuwe juridische status van deze producten.
Bijlage : Welke stroom kan een operator die diervoeder behandelt volgen ? Deze omzendbrief verduidelijkt de nieuwe juridische status van producten uit de voedingssector die onder de status van "afval" in omloop waren voordat ze in diervoeder worden gevaloriseerd.
12/08/2021 PCCB/S1/1653698
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Bestrijding van Salmonella in diervoeders.

Bijlage : Beslissingsboom acties In deze omzendbrief wordt de actielimiet van salmonella in plantaardige diervoeders verduidelijkt. Verder worden de acties die het FAVV zal uitvoeren naar aanleiding van een detectie van salmonella in plantaardige diervoeders vastgelegd op basis van het serotype salmonella, het soort diervoeders en de plaats in de keten waar de besmetting geconstateerd werd.
09/08/2021 PCCB/S1/483559
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Gebruik in de diervoedersector van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU en bestemd zijn voor uitvoer. 
Bijlage : Categorieën van niet-toegelaten toevoegingsmiddelen of diervoeders die deze bevatten. Het doel van deze omzendbrief is om in België een verbod in te voeren op het in de handel brengen, met het oog op de uitvoer buiten de EU, van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU voor diervoeders en overgangsfasen vast te stellen om de sector de kans te geven om zich hieraan aan te passen.
28/07/2021 PCCB/S1/1625021
Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa

Deze omzendbrief verduidelijkt de noodmaatregelen die van toepassing zijn voor de Belgische operatoren die planten gevoelig voor de bacterie Xylella fastidiosa produceren, invoeren en verhandelen.
15/04/2021 PCCB/S1/1290899

Omzendbrief met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Fytosanitaire invoercontroles van houten verpakkingsmateriaal in zendingen van specifieke goederen die beantwoorden aan de douanecodes GN 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 en 7606 van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India
Bijlage: Specifieke goederen en hun inspectiefrequentie Deze omzendbrief verduidelijkt de redenen waarom verscherpte controles in de EU op houten verpakkingsmateriaal in zendingen van bepaalde specifieke goederen (zie bijlage) van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India worden opgelegd en beschrijft de wijze waarop dit toezicht in België wordt toegepast.
15/04/2021 PCCB/S1/1680520
Bijlage
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruit

In deze omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op de perchloraatproblematiek in meststoffen en in groenten en fruit, en wordt de sector geïnformeerd over de Europese en de Belgische aanpak en vastgelegde maximumgehalten.
04/08/2020 PCCB/S1-3/1102962

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2 bestemd voor diervoeding, meststoffen of bodemverbeteraars.
Bijlage 1 : Aanmeldingsformulier (PDF)
Bijlage 2 : Handelsdocument (DOC)

In deze instructie worden de verschillende stappen verduidelijkt voor het intracommunautair handelsverkeer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE). Dit omvat dus zowel de verzending (vanuit België naar een lidstaat) als de verwerving (vanuit een lidstaat naar België).
19/03/2020 PCCB/S1/CKS/805795
Bijlage 1 (NL)
Bijlage 1 (EN)
Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Regelgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelenresiduen in diervoeders

Deze omzendbrief heeft als doel het verduidelijken van de wetgeving omtrent bestrijdingsmiddelenresiduen wanneer ze van toepassing is op diervoeders en houdt rekening met het overleg tussen het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de betrokken sectorale verenigingen.
29/08/2019 PCCB/S1/1587618
Het bezit van gewasbeschermingsmiddelen waarvan het gebruik verboden is.

Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te informeren over de tolerantie die het FAVV hanteert in geval van het bezitten van niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) alsook over de hierbij te respecteren voorwaarden.
30/07/2018 PCCB/S1/JFS/625325
Gebruik van insecticiden in bedrijven die planten en plantaardige producten opslaan en verwerken.

Deze omzendbrief heeft tot doel te verduidelijken welk type insecticide moet gebruikt worden in functie van het beoogde doel en te herinneren aan de eisen die van toepassing zijn op het gebruik van die producten.
29/06/2017 PCCB/S1/JFS/1367728
Verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder bij veehouders onder nationale voorwaarden. Bijlage : Aanvraagformulier ‘Afwijking voor het in de handel brengen van melk die overeenkomstig nationale normen is verwerkt’.

Deze omzendbrief heeft tot doel de procedure en voorwaarden toe te lichten onder dewelke melk(producten) rechtstreeks mogen geleverd worden aan veehouders om te worden gebruikt als diervoeder onder de zogenaamde ‘nationale normen’.
02/05/2017 PCCB/S1/CKS/1440815
Bijlage
Claims gebruikt op de etikettering van diervoeder.


Deze omzendbrief heeft tot doel een synthese te maken van hetgeen al dan niet toegelaten is wat betreft de vermelde claims in het kader van de etikettering van diervoeder.
16/11/2016 PCCB/S1/DVO/1398173
Erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Deze omzendbrief geeft toelichting over de toepassing van erkende marktdeelnemers voorzien in de Europese wetgeving betreffende de handelsnormen voor groenten en fruit en verduidelijkt de erkenningsvoorwaarden.
03/03/2016 PCCB/S1/LSW/1352788
Registratie, toelating en erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector
- Bijlage 1 : tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die niet verbonden zijn aan dierlijke bijproducten
- Bijlage 2 : tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die verbonden zijn aan dierlijke bijproducten

Deze omzendbrief wijst op de erkennings-, toelatings- en registratieverplichtingen van de operatoren in de diervoedersector. Hij specificeert eveneens de grenzen voor bepaalde activiteiten en waarvoor men geen bijkomende registratie nodig heeft.
02/12/2014 PCCB/S1/637117
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
- Bijlage 1
- Bijlage 2
Bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1107/2009

Deze omzendbrief vat de verschillende gegevens samen die door professionele gebruikers en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in hun registers moeten geregistreerd worden om aan de wettelijke voorschriften van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen te voldoen.
22/09/2014 PCCB/S1/JFS/676013

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn

Deze omzendbrief verduidelijkt de interpretatie van erkenningsvoorwaarden en het informeert over de erkenningsmodaliteiten voor opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn en onder de bevoegdheid van het FAVV vallen.
23/07/2014 PCCB/S1/CKS/1204428
Omzendbrief betreffende noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China.

Op 26 mei 2013 keurden de lidstaten een nieuw uitvoeringsbesluit van de Commissie goed tot wijziging van uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China. Die maatregelen zijn het gevolg van het grote aantal non-conformiteiten dat blijft voorkomen bij Chinese producten en van het feit dat het voor de Chinese autoriteiten blijkbaar onmogelijk is om dat probleem op te lossen. Deze omzendbrief heeft als doel de toepassing van dit uitvoeringsbesluit 2011/884/EU in de sectoren levensmiddelen en diervoeders te verduidelijken en de wijzigingen toe te lichten.
05/08/2013 PCCB/S3/799241
Fytosanitaire eisen voor genenbanken en laboratoria voor in-vitrovermeerdering van voor opplant bestemde planten van stolonen- of knollenvormende soorten van Solanum L.

De omzendbrief verduidelijkt hoe aan de specifieke fytosanitaire eisen met betrekking tot de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen kan voldaan worden.
04/02/2013 PCCB/S1/DME/974554
Instructie veterinaire controle bij invoer uit 3de landen van handelsmonstres en tentoonstellingsmateriaal (demonstratiemateriaal)
- Bijlage 1 : aanvraagformulier

In deze instructie worden de verschillende stappen verduidelijkt voor de invoer van handelsmonsters en tentoonstellingsmateriaal van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.
20/07/2011 PCCB/S1/707274
- Bijlage 1
Aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in- of uitgevoerd worden
- Bijlage 1 : Aanmeldingsformulier
- Bijlage 2 : Lijst aard van product + type controle
- Bijlage 3 : Voor te leggen documenten
- Bijlage 4 : Certificaat handelsnormcontroles
- Bijlage 5 : Bijlage bij het certificaat handelsnormcontroles

In deze omzendbrief wordt de Belgische implementatie van de Europese wetgeving omtrent de handelsnormen van groenten en fruit voor wat betreft de vereisten voor in- en uitvoer gegeven en wordt de sector geïnformeerd over de wijzigingen in de aanmelding en de certificering.
24/06/2011 PCCB/S1/LSW/597024
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3
- Bijlage 4
- Bijlage 5

Versie met melding van de veranderingen t.o.v van de voorgaande versie
Temperatuursvoorschriften tijdens de opslag en het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie

In deze omzendbrief worden de temperatuursvereisten voor de opslag en het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie samengevat.
06/05/2011 PCCB/S1/666285
Veterinaire controle bij invoer uit 3de landen van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters van dierlijke oorsprong
- Bijlage 1 : aanvraagformulier

In deze instructie worden de verschillende stappen verduidelijkt voor de invoer van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters van dierlijke oorsprong.
22/04/2011 PCCB/S1/665817
- Bijlage 1
Opvolging van de percelen en de partijen besmet met aardappelcysteaaltjes

De omzendbrief heeft als doel de modaliteiten voor de opvolging van de besmette percelen en partijen door aardappelcysteaaltjes te verduidelijken (Globodera).
24/02/2011 PCCB/S1/DME/600732