Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plantengezondheid

Gereglementeerde schadelijke organismen bij planten

Introductie

Op deze pagina zijn een aantal schadelijke organismen, die planten en plantaardige producten kunnen aantasten, opgenomen. Ze zijn ingedeeld volgens hun wettelijke status. Tevens wordt een indicatie gegeven van hun belang per  productiesector.
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 stelt de lijst van quarantaineorganismen van de Europese Unie (EU), van quarantaineorganismen van beschermde gebieden (ZP), en van gereglementeerde niet-quarantaineorganismen van de EU (RNQP) vast (NB: RNQP vallen onder gewestelijke bevoegdheid). De lijst van prioritaire quarantaineorganismen  van de EU is vastgelegd in de gedelegeerde verordening (EU) 2019/1702. Alle lijsten van quarantaineorganismen zijn, samen met de mogelijke waardplanten, opgenomen in het document meldingsplicht en meldingslimieten van het FAVV. Meer informatie over deze organismen, hun symptomen, hun waardplanten en hun geografische verspreiding is beschikbaar op de website van de EPPO Global Database en, voor bepaalde organismen, heeft EFSA Plant Pest Story Maps ontwikkeld die interessante informatie bevatten.

 

Prioritaire quarantaine organismen

Gedelegeerde verordening (EU) 2019/1702

Andere quarantaineorganismen

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072

  • Overzicht van schadelijke organismen per productiesector
Schadelijk organisme Soort Groententeelten Aardappel Fruitteelten Sierteelt, boomkwekerij en openbaar groen Bos
Fusarium circinatum Schimmel       X X

Synchytrium endobioticum

Schimmel   X      

Cryphonectria parasitica

Schimmel       X X

Neonectria ditissima

Schimmel     X    

Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax

Nematode X X X X  

Globodera rostochiensis en Globodera pallida

Nematode X X X X  

Clavibacter sepedonicus

Bacterie   X      

Erwinia amylovora

Bacterie     X X  

Ralstonia solanacearum

Bacterie   X      

Tomato brown rugose fruit virus

Virus X        

Epitrix

Insect   X