Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Contaminanten

Introductie

Een contaminant is een stof die niet doelbewust aan levensmiddelen werd toegevoegd, maar die daarin wel voorkomt als gevolg van de productie, de verwerking, de verpakking, het transport of de opslag of als gevolg van contaminatie via het milieu.

Meer informatie: European CommissionFAVV.


Wetgeving voor chemische contaminanten

De basisbeginselen van de EU-wetgeving inzake verontreinigingen in levensmiddelen zijn uiteengezet in de Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen.

  • Levensmiddelen die een verontreiniging bevatten in een onaanvaardbare hoeveelheid vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, en in het bijzonder vanuit toxicologisch standpunt, mogen niet op de markt worden gebracht.
  • Voor bepaalde verontreinigende stoffen moeten maximumgehalten worden vastgesteld om de volksgezondheid te beschermen.

De concentraties van verontreinigende stoffen moeten zo laag worden gehouden als redelijkerwijs haalbaar is (ALARA-beginsel : “as low as reasonably achievable”), voor zover goede praktijken dit toelaten.


Maximumgehalten

Op Europees niveau zijn er maximumgehalten voor bepaalde verontreinigende stoffen: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (afgekort « FOD VVVL » hierna) : Normen voor contaminanten.

De maximumgehalten voor bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen zijn vastgesteld in de Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.


Autocontrole

Alle operatoren die actief zijn in de voedselketen zijn wettelijk verplicht over een autocontrolesysteem (ACS) te beschikken.

In de primaire productie is het autocontrolesysteem gebaseerd op de naleving van de hygiënevoorschriften en het bijhouden van de nodige registers.

Meer informatie op de website van het FAVV : hier klikken.