Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren

De Europese wetgeving bepaalt dat de huid of vacht van de ter slachting aangeboden dieren schoon moet zijn. Immers, de huid in het algemeen en de met mest bezoedelde huid in het bijzonder is een mogelijke bron van contaminatie van het karkas tijdens het slachtproces.

In de ingewanden, in de uitwerpselen en op de vacht van gezonde dieren kunnen verschillende mogelijk schadelijke organismen voorkomen. Deze organismen, zoals bijvoorbeeld E. coli en in het bijzonder E. coli O157:H7, Salmonella en Campylobacter, kunnen voedselinfecties veroorzaken bij de mens.
Omdat afgaande op het uitzicht van de dieren niet kan worden uitgemaakt of zij wel of geen drager zijn van schadelijke organismen, is het belangrijk dat erop wordt toegezien dat de dieren zo schoon en zo droog mogelijk voor de slacht worden aangeboden. Het ter slachting aanbieden van dieren met een huid in aanvaardbare staat, kortom van schone dieren, draagt bij tot de productie van veilig vlees.

Om goede huidcondities te realiseren, moeten maatregelen genomen worden op verschillende niveaus. Zowel de veehouder, de transporteur, de veehandelaar als de slachthuisexploitant dragen een verantwoordelijkheid.

Een aantal publicaties benadrukken het belang van de aanvoer van schone dieren in het slachthuis: