Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Smiley

Nieuwe Smiley!

Sedert 01/01/2024 heeft het FAVV een nieuw logo en samen met het nieuwe logo is er ook een nieuwe smiley.

De betekenis en de voorwaarden voor het bekomen van de smiley is ongewijzigd. De smiley toont dus aan dat een bedrijf beschikt over een geloofwaardig autocontrolesysteem en gecertificeerd is.

De oude smileys, afgeleverd vóór de hoger vermelde datum blijven geldig voor de duur van de geldigheid van de validatie van het autocontrolesysteem.

Op verzoek gericht aan het inspectie- of certificeringsorganisme dat het autocontrolesysteem heeft gevalideerd, kan de oude smiley voor de resterende geldigheidstermijn worden vervangen door de nieuwe smiley. In het geval van nieuwe validaties of hervalidatie zal automatisch de nieuwe smiley toegekend worden.    

  

Wat is de "Smiley"?

Image
Smiley NL

De smiley

De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf beschikt over een geloofwaardig autocontrolesysteem en dat het autocontrolesysteem gevalideerd en gecertificeerd is.
 

 • Elke smiley draagt een uniek identificatienummer.
 • Normaal gezien vindt u de smiley terug op een goed zichtbare plaats.
 • De smiley is 3 jaar geldig, wat overeenstemt met de duur van het certificaat. Indien het certificaat tijdens die 3 jaar door de OCI bij het bedrijf wordt ingetrokken, dan wordt de smiley tegelijkertijd ook ingetrokken.


Natuurlijk krijgt een bedrijf de smiley niet zomaar! Zijn zaak moet daarvoor voldoen aan een aantal vereisten.

 

Autocontrole

De autocontrole is het geheel van maatregelen die door een operator worden getroffen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoen aan de wettelijke voorschriften op het vlak van:

 • voedselveiligheid
 • kwaliteit van de producten
 • traceerbaarheid
 • meldingsplicht


Het voornaamste doel van een autocontrolesysteem is op een oordeelkundige en realiseerbare manier alle mogelijke gevaren te beheersen die in het gehele productie-, verwerkings- en distributieproces kunnen voorkomen.
Dit begrip wordt in de verschillende gidsen zeer concreet uitgelegd, om de omzetting van de theorie in de praktijk te vergemakkelijken.

De invoering en toepassing van een autocontrolesysteem is een wettelijke verplichting (koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen).

Het FAVV controleert het autocontrolesysteem tijdens zijn routineopdrachten. Inrichtingen zonder autocontrolesysteem worden gesanctioneerd.

De validatie en certificatie van dit autocontrolesysteem is geen wettelijke verplichting, maar dit kan voordelen opleveren: smiley, vermindering van de jaarlijkse heffing verschuldigd aan het FAVV en vermindering van de inspectiefrequentie.


Image
vrouw

Wat zijn de voordelen voor de bedrijven en voor de consumenten?

Het voedingsbedrijf waarvan het autocontrolesysteem voor al zijn activiteiten is gevalideerd, kan verschillende voordelen verkrijgen:
 

 • Het zal genieten van een belangrijke korting op de jaarlijkse heffing voor het FAVV.
 • Het zal ook minder vaak gecontroleerd worden door het FAVV aangezien de risico's voor de voedselveiligheid binnen dit bedrijf beschouwd worden als onder controle te zijn en dus beperkt.
 • Tot slot kan het een "smiley" krijgen voor zijn B2C-activiteiten. De “smiley” is een teken van vertrouwen voor de consument. Er is geen enkele verplichting om de smiley te afficheren. Het visuele teken geeft de klanten van het bedrijf echter de garantie dat de voedselveiligheid van de producten optimaal is en het laat de klanten zien dat het bedrijf er alles aan doet om aan hun verwachtingen op het vlak van voedselveiligheid te voldoen.


De audit die het mogelijk maakt om de validatie van het autocontrolesysteem en een smiley te verkrijgen, is betalend, maar er zijn geen extra kosten verbonden aan het verkrijgen van de smiley.


Image
man

Hoe kan een bedrijf een "smiley" verkrijgen?

 

Wie kan de smiley bekomen?

De "smiley" kan enkel worden verkregen door bedrijven die levensmiddelen rechtstreeks aan de consument leveren (B2C):

 • de horecasector zoals restaurants, frituren, snackbars, ...
 • de sector grootkeukens zoals bedrijfsrestaurants, restaurants van overheidsdiensten, schoolkeukens, ziekenhuiskeukens …
 • de sector van de slagerijen
 • de sector van de bakkerij
 • de sector van de detailhandel zoals grootwarenhuizen, superettes, kruidenierszaken, ...
 • de sector van de opvang van baby’s en peuters
 • de sector van de hoevezuivel


Hoe de smiley verkrijgen?

Om de smiley te verkrijgen, moet het autocontrolesysteem:

 • ingevoerd zijn aan de hand van de generieke autocontrolegids voor de B2C-sector die betrekking heeft op alle distributieactiviteiten. Op basis van deze gids kunnen bedrijven hun eigen autocontrolesysteem uitwerken. Er zijn ook specifieke gidsen die gebruikt kunnen worden.
 • gunstig geauditeerd zijn door een certificerings-/keuringsinstelling (OCI) die erkend is voor de betreffende gids.
 • gecertificeerd zijn voor alle B2C-activiteiten van het bedrijf.


De door de OCI’s uitgevoerde audits worden altijd uitgevoerd op basis van de gids. De door het Agentschap uitgevoerde audits zijn niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op een gids en leiden niet tot het verkrijgen van een certificaat en een Smiley. Het bedrijf geniet echter wel van de voordelen van een verminderde inspectiefrequentie en verminderde heffing.

Wanneer de operator door de OCI is gecertificeerd, mag hij zijn smiley dan ook afficheren. Indien de audit van de OCI of van het Agentschap niet gunstig afgesloten wordt, kan het bedrijf een nieuwe audit aanvragen of kan er, afhankelijk van de non-conformiteiten, een vereenvoudigde audit plaatsvinden.

Indien na een controle door het FAVV en/of de OCI blijkt dat het bedrijf de eisen van de gids niet naleeft en het autocontrolesysteem verkeerd wordt toegepast, kan het FAVV en/of de OCI de smiley laten verwijderen. Ook in dat geval kan een nieuwe, eventueel vereenvoudigde, audit plaatsvinden om opnieuw een gevalideerd autocontrolesysteem en een smiley te verkrijgen.

Waar kan ik de gidsen krijgen?


Image
mappen

Gebruiksregels Smiley

Bekomen van een smiley

Een smiley kan bekomen worden indien alle B2C activiteiten gecertificeerd werden door een daartoe erkende certificatie-instelling (OCI).
Men kan geen smiley bekomen naar aanleiding van een audit door het FAVV.


Gebruiksrecht

De operator bekomt het gebruiksrecht van de smiley maar deze blijft echter eigendom van het FAVV. Deze smiley kan enkel aangewend worden door de operator voor de vestigingseenheid waarvoor ze toegekend werd. Ten allen tijde kunnen agenten van het FAVV (vb. naar aanleiding van een inspectie) of de OCI die het certificaat heeft uitgereikt, de smiley, tijdelijk of definitief, verwijderen en zo nodig vernietigen. De verwijdering of de vernietiging kan toegepast worden indien het certificaat opgeschort of ingetrokken wordt of, indien het autocontrolesysteem (ACS) niet langer overeenstemt met de gunstige beslissing, opgenomen in het certificaat.

De operator neemt spontaan de smiley weg van zodra deze komt te vervallen en vermijdt dat 2 visuele tekens met een verschillende geldigheidsduur op eenzelfde ogenblik zichtbaar zijn.

Ook zal de operator bij schorsing of intrekking van het certificaat de smiley moeten verwijderen en terugbezorgen aan de OCI die het visueel teken heeft uitgereikt.Kopieën

Het maken van kopieën van smileys door de operator is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de kopieën hebben enkel betrekking op de smiley die samenhangt met de geldende validatie van het ACS van de betrokken vestigingseenheid en zijn bestemd voor de communicatie van de vestigingseenheid waarvoor het visueel teken werd afgeleverd.
 2. op de kopieën van de smiley zijn de vorm, de proporties van de tekening, de kleur ervan, de datum en het nummer niet gewijzigd. Bovendien staat op elke kopie de vermelding "herdruk verboden".
 3. de kopieën worden onmiddellijk vernietigd wanneer de validatie van het ACS, waarvoor de originele smiley werd afgeleverd, ten einde is of opgeschort is.
 4. het gebruik maken van kopieën van smileys moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen om de voedselketen veilig te stellen en het gebruik ervan heeft enkel als doel de consument te informeren over het bezit en de betekenis van de smiley.
 5. het gebruik van kopieën van smileys mag niet leiden tot valse, vage of dubbelzinnige informatie.


De operator die kopieën maakt van het visueel teken dat hij ontving van de OCI die het autocontrolesysteem (ACS) van zijn inrichting heeft gevalideerd, erkent juridisch verantwoordelijk te zijn voor enige schade die ontstaat door misbruik van die kopieën van de smiley zowel door de operator, als door derden. De operator is verplicht om maatregelen te nemen om het misbruik van de door hem gemaakte kopieën te verhinderen. Dit is eveneens van toepassing op de virtuele kopieën (internetsites, films, informatieve documenten…).


Taal

De OCI geven aan de operatoren de keuze van de taalversie van het visueel teken, mits respect van de taalwetgeving.


Image
vrouw en man in supermarkt

Welke certificatie-instellingen kunnen de audit uitvoeren?

 

Enkel de door het FAVV erkende OCI's kunnen een autocontrolesysteem certificeren en een smiley verstrekken. De lijst van de erkende OCI's voor elke autocontrolegids en de coördinaten ervan zijn hier te vinden.

Voor meer informatie over deze audits, neem contact op met één of meer van de voor uw sector erkende certificerings-/keuringsinstellingen.


Wie heeft er al een smiley?

 

Wilt u weten welke bedrijven een smiley hebben ?

Om de volledige lijst weer te geven van de bedrijven die een smiley hebben:


Om (zonder de hele lijst op te vragen) te weten of UW bedrijf een smiley heeft:

 1. Klik op Opzoeking operatoren
 2. Vink "Smiley" EN "actieve autocontrolestatus" aan;
 3. Geef de gemeente, de postcode of de naam (benaming) van uw bedrijf in;
 4. Klik daarna op "Zoeken".


Er zijn nog andere zoekopties. U kunt bijvoorbeeld de bedrijven van uw provincie opvragen, de kolommen sorteren op gemeente, postcode, enz…


Lijst Smileys in Open Data-formaat (CSV)


Het FAVV stelt deze gegevens kosteloos ter beschikking voor hergebruik. Het hergebruik gebeurt volledig op eigen risico en het FAVV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden en gebreken in deze informatie. Het FAVV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies geleden door derden die door het hergebruik wordt veroorzaakt.

De specifieke modaliteiten hieromtrent staan beschreven in de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie hetgeen de omzetting is van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.